பின்னூட்டம்
 
நெல்ரை

அக்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலிஸ்

பீனாரி மரம்

அய்லாந்தஸ் எக்செல்சா

காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

ஏழிலைப்பாலை

அல்ஸ்டோனியா ஸ்கோலாரிஸ்

கடம்பா

நியோலமார்கியா கடம்பா

நாகலிங்க மரம்.

கவ்ரேபிட்டா குயினென்சிஸ்

பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

வேப்ப மரம்

அசாடிராக்டா இண்டிகா

பரசு மரம்

பியூடியா மோனோஸ்பெர்மா

சரக்கொண்றை

கேசியா பிஸ்டுலா

சென்னா

கேசியா சையாமியா

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

தென்னை மரம்

கோக்கஸ் நுசிபெரா

சிசு மரம்

டால்பெர்ஜியா சிசு

முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா இண்டிகா

தைல மரம்

யூகாலிப்டஸ் டெரிட்டிகார்னிஸ்

தைல மரம்

யூகலிப்டஸ் குளோபுலஸ்

சீமை அகத்தி

கிளைரிசிடியா செபியம்

குமிழ்

மெலினா அர்போரியா

சில்வர் ஓக்

கிரிவில்லியா ரொபஸ்டா

ஆச்சா மரம்

ஹார்டுவிக்கியா பைனேட்டா

கடுகாய்

டெர்மினேலியா செபுலா

மலைவேம்பு

மீலியா டூபியா

கறிவேப்பிலை

முராயா கொயின்ஜி

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

செஞ்சந்தனம்

டீரோகார்பஸ் சண்டாலினஸ்

இளஞ்சிவப்பு நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா ரோசியா

அகத்தி மரம்

செஸ்பேனியா கிராண்டிபுளோரா

நாவல்

சைசிஜியம் குமினி

புளிய மரம்.

டேமரிண்டஸ் இண்டிகா

தேக்கு

டெக்டோனா கிராண்டிஸ்

பூவரச மரம்

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா

சந்தன வேம்பு மரம்

டூனா சிலியேட்டா

கரும் பொரசு, பொரசு, முதிரை, புருஷ்

குளோரோசைலான் ஸ்வீட்டீனியா

கருங்காலி

அகேசியா கேட்டச்சு

காட்டு இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் நுமுலேரியா

இருள் மரம்

சைலியா சைலோகார்பா

சிவப்பு குமிழ்மணி மரம்

அடினேன்திரா பவோனினா

பாக்கு மரம்.

அரிக்கா கேட்டச்சு

வாகை

அல்பைசியா லெபக்

சீதாபழம்

அனோனா ஸ்கோமோசா

முந்திரி

அனகார்டியம் ஆக்சிடென்டேல்

கருவாகை

அல்பைசியா ஓடோரட்டிசீமா

மந்தாரை

பாகுனியா பர்பூரியா

வருக மஞ்சள், மந்திர வஞ்சி

பிக்சா ஒரலான

ஆச்சா மரம்

பாகுனியா ரெசிமோசா

பதிமுகம்

சிசால்பினியா சப்பன்

புன்னை

கேலோபில்லம் இனோபில்லம்

இலவம்பஞ்சு

சீபா பென்டேன்ட்ரா

இலவங்க மரம்.

சின்னமம் சைலானிக்கம்

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

ஆல மரம்

பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்

ரப்பர் மரம்.

பைகஸ் எலாஸ்டிகா

வெள்ளை கொங்கு மரம்.

ஹோப்பியா பார்விபுளோரா

ஆயா மரம்

ஹோலோப்டீலியா இன்டகிரிபோலியா

மனக்கடப்பு

அல்டினா கார்டிபோலியா

காயா மரம்

காயா செனிகாலென்சிஸ்

கதலி

லகர்ஸ்டிரோமியா ஸ்பீசியோசா

செந்நங்கி

லகர்ஸ்டிரோமியா பார்விபுளோரா

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

மாமரம்

மாஞ்சிபெர்ரா இண்டிகா

நாங்கு மரம்

மெசுவா பெர்ரா

செண்பகம்

மைகிலியா சம்பகா

மகிழ மரம்

மைமூசூப்ஸ் எலஞ்சி

நீர் கடம்ப மரம்

மித்ரகைனா பார்விபுளோரா

கொடுக்காபுளி

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

நெட்டிலிங்க மரம்

பாலியால்தியா லாங்கிபோலியா

கொய்யா மரம்

சிடியம் குஜாவா

வேங்கை

டிரோகார்பஸ் மார்சுபியம்

கும்பதிரை

ஸ்கிளிச்சரா ஒலியோசா

எட்டி மரம்

ஸ்டிரிக்னஸ் நக்ஸ்வாமிகா

சிறிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மகோகனி

பெரிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மாக்ரோபைல்லா

வெள்ளை மருது

டெர்மினேலியா அர்ஜுனா

தான்றிக்காய்

டெர்மினேலியா பெல்லரிக்கா

நாட்டுவடுமை, அந்தமான் பாதாம்

டெர்மினேலியா கடப்பா

பூ மருது

டெர்மினேலியா பேனிகுளேட்டா

நொச்சி மரம்

வைடெக்ஸ் நெகுண்டோ

வெப்பாலை

ரைட்டியா டிங்டோரியா

இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் மருடியானா

கெக்கோ மரம்.

தியோபுரோமா கெக்கோ

பெரிய முள் மூங்கில்

பேம்பூசா பேம்பூஸ்

வில்வம்

ஏகில் மார்மிலஸ்

கொண்ட வாகை

அல்பைசியா புரோசிரா

முராங் மூங்கில்

பேம்பூசா நுடன்ஸ்

பொன் மூங்கில்

பேம்பூசா வல்காரிஸ்

கரண்டை

கார்சியா காரந்தாஸ்

டான்னர்ஸ் காஸியா, மாத்தரா தேயிலை மரம்

சென்னா ஆரிகிகுட்டா

எலுமிச்சை

சிட்ரஸ் எலுமிச்சை

இந்திய முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா வேரிகேட்டா

சப்போட்டா

மணில்காரா சப்போட்டா

காட்டு வேம்பு மரம்

மீளியா அசாடிராக்

தூங்கு மூஞ்சி மரம்

சாமானியா சாமன்

டாமா மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஹேமல்டோனி

பேரிக்காய்

பைரஸ் பம்யூனிஸ்

ஜாதிக்காய்

மிர்ஸ்டிகா பிராகரென்ஸ்

மட்டிப்பல் மரம்

அய்லாந்தஸ் டிரைபைசா

மல்பெரி

மோரஸ் ஆல்பா

முருங்க மரம்

மொரிங்கா ஒலிபெரா

பூவங்கொட்டை மரம்

சாப்பின்டஸ் எமர்ஜினேட்டஸ்

பாரா ரப்பர் மரம்

ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்

அசோக மரம்

சரக்கா அசோகா

பட்டாடி

ஸ்பாதோடியா கேம்பனுலேட்டா

நோனி மரம்

மொரின்டா சிட்ரிபோலியா

தேன் பழ மரம்

முன்டன்ஜியா காலபுரா

அத்தி மரம்

பைகஸ் குளோமரேட்டா

பூத மூங்கில்

பேம்பூசா அஸ்பர்

கரு மருது

டெர்மினேலியா எலிப்டிகா

தங்க நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அவலானிடே

ஜாவா ராணி

கேசியா ஜவானிக்கா

காப்பி மரம்

காஃபியா அராபிக்கா

வெள்ளி வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அர்ஜென்டியா

அயனிபலா

அர்டோகார்பஸ் ஹிர்சூட்டஸ்

நிங்கள்

பெலிசியம் டெசிபியன்ஸ்

சிவப்பு கொண்ணை மரம்

கேசியா மார்ஜினேட்டா