பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

தேக்கு


அறிவியல் பெயர் :

டெக்டோனா கிராண்டிஸ்

பொதுப்பண்பு :

 • இம்மரம் பெரிய இலையுதிர் மரம்.
 • பெரிய அடர் பச்சை நிறமுடைய இலைகள் கொண்டது.
 • பூக்கள் வெண்மை நிறமுடையது.
 • வட்ட வடிவமுடைய இதன் கனியானது 1-3 விதைகள் கொண்டது.
 • ஆதிக அளவுடைய விதைகளை ஒங்வொரு வருடமும் வழங்கக்கூடியது.

பரவல் :

 • தேக்கு மரம் இந்தியாவை தாயகமாக் கொண்ட மரமாகும்.

வாழிடம் :

வெப்பமண்டல ஈர மற்றும் வறண்ட அலையுதிர் காடுகளில் அதிகம் வளர்கிறது.

மண் :

நன்கு வடிகால் வசதியுடைய வண்டல் மண்ணில் நன்கு வளரும்.

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

1200 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

800 - 2500 மி.மீ

வெப்பநிலை :

13 – 48 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

சமவெளி மற்றும் மலைப்பாங்கான நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • இது அதிக ஒளி விரும்பி மரமாகும்.
 • வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது கூடியது.
 • மறுதாம்பு முறை மூலம் நன்கு மழைத்து வளரக்கூடியது.

வளரியல்பு :

இலையுதிர் மரமாகும்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


இயற்கை மறு உருவாக்கம்:

 • விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது.
 • ஓளி, உறைபனி, மண் மற்றும் தீ போன்றவை இயற்கை மறுஉருவாக்கத்திற்கான முக்கிய காரணிகளாகும்.

செயற்கை மறு உருவாக்கம்:

 • உடலினப்பெருக்கம் மூலம் நாற்றுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
 • தண்டு வளர்ப்பு முறை மூலம் அதிகப்படியான நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

விதை சேகரிப்பு மற்றும் சேமிப்பு:

 • தேக்கு மரம் 6 வருடங்களிலிருந்து பூக்க வல்லது. ஆனால் 15 வருடங்களான மரங்கள் விதைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • ஜுன் மாதம் முதல் செப்டம்பர் மாத இடைவெளியில் பூக்க துவங்குகிறது. நுவம்பர் - ஜனவரி மாத இடைவெளியில் காய்க துவங்குகிறது.
 • காய்கள் மஞ்சள் கலந்த சாம்பல் நிறமுடையது.
 • ஒரு கிலோ விதையில் 1150 – 2800 விதைகள் இருக்கும்.
 • 40 வயதுடைய மரம் சராசரியாக 3 கிலோ விதையை தரவல்லது.
 • காய்கள் 1-2 விதைகள் கொண்டிருக்கும். அதிகப்படியாக 4 விதைகள் கொண்டிருக்கும்.
 • விதையானது சேகரிக்கப்பட்டு சூரிய ஒளியில் உலர்த்தப்படப்படுகிறது. பின் பாலித்தீன் பைகளில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது.
 • விதைகளை 12 சதவிகித ஈரப்பதத்துடன் 2 வருடங்கள் வரை சேமித்து வைக்கலாம்.

விதை நேர்த்தி:

 • தேக்கு விதைகள் கடினமாண விதையுறையை கொண்டது. எனவே எளிதாக முளைப்பதில்லை.
 • குளிர் நீரில் 10 நாட்கள் ஊர வைப்பதன் மூலம் விதைகளை முளைக்க வைக்க செய்யலாம்.
 • தொடர்ச்சியாக நீரில் ஊர வைத்தல் மற்றும் காய வைத்தல் முறை மூலமாக விதையை முளைக்க செய்யலாம்.
 • விதைகள்pன் முளைப்புத்திறன் 30 – 50 சதவிகிதம் என வேறுபடுகிறது. ஈர தேக்கு வகைகளுக்கு 5 – 10 சதவிகிதம் என முளைப்புத்திறன் வேறுபடுகிறது.

நாற்றங்கால் தொழில் நுட்பம்:

 • விதைகள் மேட்டுப்பாத்தியில் மண் மற்றும் மணல் கலவை கொண்டு விதைக்கப்படுகிறது.
 • தாய்பாத்தி மீது தேங்காய் நார்கள் கொண்டு மூடாக்கு செய்ய வேண்;டும்.
 • நாற்றங்காலுக்கு தினமும் பூவாளி கொண்டு நீர் இறைக்க வேண்டும்.
 • விதைக்கப்பட்டதிலிருந்து 10 -15 நாட்களில் விதைகள் முளைக்க துவங்குகிறது. 35 நாட்களுக்குள் அனைத்து வதைகளும் முளைத்துவிடும்.
 • விதைகள் முளைக்க துவங்கிளவுடன் தேங்காய் நாரை நீக்கி விட வேண்டும்.
 • 6 மாதமான நாற்றுகள் வளர் ஊடகம் அடங்கிய பாலித்தீன் பைக்கு மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

 

செயற்கை à®®à®±à¯ à®‰à®°à¯à®µà®¾à®•à¯à®•à®®à¯:

 • உடலினப்பெருக்கம் à®®à¯‚லம் à®¨à®¾à®±à¯à®±à¯à®•à®³à¯ à®‰à®°à¯à®µà®¾à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®©à¯à®±à®©.
 • தண்டு à®µà®³à®°à¯à®ªà¯à®ªà¯ à®®à¯à®±à¯ˆ à®®à¯‚லம் à®…திகப்படியான à®¨à®¾à®±à¯à®±à¯à®•à®³à¯ à®‰à®±à¯à®ªà®¤à¯à®¤à®¿ à®šà¯†à®¯à¯à®¯à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

விதை à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®ªà¯à®ªà¯ à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®šà¯‡à®®à®¿à®ªà¯à®ªà¯:

 • தேக்கு à®®à®°à®®à¯ 6 à®µà®°à¯à®Ÿà®™à¯à®•à®³à®¿à®²à®¿à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯ à®ªà¯‚க்க à®µà®²à¯à®²à®¤à¯à®†à®©à®¾à®²à¯ 15 à®µà®°à¯à®Ÿà®™à¯à®•à®³à®¾à®© à®®à®°à®™à¯à®•à®³à¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à¯à®•à®¾à®• à®ªà®¯à®©à¯à®ªà®Ÿà¯à®¤à¯à®¤à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • ஜுன் à®®à®¾à®¤à®®à¯ à®®à¯à®¤à®²à¯ à®šà¯†à®ªà¯à®Ÿà®®à¯à®ªà®°à¯ à®®à®¾à®¤ à®‡à®Ÿà¯ˆà®µà¯†à®³à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®ªà¯‚க்க à®¤à¯à®µà®™à¯à®•à¯à®•à®¿à®±à®¤à¯à®¨à¯à®µà®®à¯à®ªà®°à¯ - à®œà®©à®µà®°à®¿ à®®à®¾à®¤ à®‡à®Ÿà¯ˆà®µà¯†à®³à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®•à®¾à®¯à¯à®• à®¤à¯à®µà®™à¯à®•à¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • காய்கள் à®®à®žà¯à®šà®³à¯ à®•à®²à®¨à¯à®¤ à®šà®¾à®®à¯à®ªà®²à¯ à®¨à®¿à®±à®®à¯à®Ÿà¯ˆà®¯à®¤à¯.
 • ஒரு à®•à®¿à®²à¯‹ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®¯à®¿à®²à¯ 1150 – 2800 à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®‡à®°à¯à®•à¯à®•à¯à®®à¯.
 • 40 à®µà®¯à®¤à¯à®Ÿà¯ˆà®¯ à®®à®°à®®à¯ à®šà®°à®¾à®šà®°à®¿à®¯à®¾à®• 3 à®•à®¿à®²à¯‹ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®¯à¯ˆ à®¤à®°à®µà®²à¯à®²à®¤à¯.
 • காய்கள் 1-2 à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà®¿à®°à¯à®•à¯à®•à¯à®®à¯à®…திகப்படியாக 4 à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà®¿à®°à¯à®•à¯à®•à¯à®®à¯.
 • விதையானது à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿà¯ à®šà¯‚ரிய à®’ளியில் à®‰à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®ªà¯à®ªà®Ÿà®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯à®ªà®¿à®©à¯ à®ªà®¾à®²à®¿à®¤à¯à®¤à¯€à®©à¯ à®ªà¯ˆà®•à®³à®¿à®²à¯ à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®¤à¯à®¤à¯ à®µà¯ˆà®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • விதைகளை 12 à®šà®¤à®µà®¿à®•à®¿à®¤ à®ˆà®°à®ªà¯à®ªà®¤à®¤à¯à®¤à¯à®Ÿà®©à¯ 2 à®µà®°à¯à®Ÿà®™à¯à®•à®³à¯ à®µà®°à¯ˆ à®šà¯‡à®®à®¿à®¤à¯à®¤à¯ à®µà¯ˆà®•à¯à®•à®²à®¾à®®à¯.

விதை à®¨à¯‡à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿:

 • தேக்கு à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®•à®Ÿà®¿à®©à®®à®¾à®£ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®¯à¯à®±à¯ˆà®¯à¯ˆ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà®¤à¯à®Žà®©à®µà¯‡ à®Žà®³à®¿à®¤à®¾à®• à®®à¯à®³à¯ˆà®ªà¯à®ªà®¤à®¿à®²à¯à®²à¯ˆ.
 • குளிர் à®¨à¯€à®°à®¿à®²à¯ 10 à®¨à®¾à®Ÿà¯à®•à®³à¯ à®Šà®° à®µà¯ˆà®ªà¯à®ªà®¤à®©à¯ à®®à¯‚லம் à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ˆ à®®à¯à®³à¯ˆà®•à¯à®• à®µà¯ˆà®•à¯à®• à®šà¯†à®¯à¯à®¯à®²à®¾à®®à¯.
 • தொடர்ச்சியாக à®¨à¯€à®°à®¿à®²à¯ à®Šà®° à®µà¯ˆà®¤à¯à®¤à®²à¯ à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®•à®¾à®¯ à®µà¯ˆà®¤à¯à®¤à®²à¯ à®®à¯à®±à¯ˆ à®®à¯‚லமாக à®µà®¿à®¤à¯ˆà®¯à¯ˆ à®®à¯à®³à¯ˆà®•à¯à®• à®šà¯†à®¯à¯à®¯à®²à®¾à®®à¯.
 • விதைகள்pன் à®®à¯à®³à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®±à®©à¯ 30 – 50 à®šà®¤à®µà®¿à®•à®¿à®¤à®®à¯ à®Žà®© à®µà¯‡à®±à¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯à®ˆà®° à®¤à¯‡à®•à¯à®•à¯ à®µà®•à¯ˆà®•à®³à¯à®•à¯à®•à¯ 5 – 10 à®šà®¤à®µà®¿à®•à®¿à®¤à®®à¯ à®Žà®© à®®à¯à®³à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®±à®©à¯ à®µà¯‡à®±à¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 •  

நாற்றங்கால் à®¤à¯Šà®´à®¿à®²à¯ à®¨à¯à®Ÿà¯à®ªà®®à¯:

 • விதைகள் à®®à¯‡à®Ÿà¯à®Ÿà¯à®ªà¯à®ªà®¾à®¤à¯à®¤à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®®à®£à¯ à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®®à®£à®²à¯ à®•à®²à®µà¯ˆ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • தாய்பாத்தி à®®à¯€à®¤à¯ à®¤à¯‡à®™à¯à®•à®¾à®¯à¯ à®¨à®¾à®°à¯à®•à®³à¯ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà¯ à®®à¯‚டாக்கு à®šà¯†à®¯à¯à®¯ à®µà¯‡à®£à¯;டும்.
 • நாற்றங்காலுக்கு à®¤à®¿à®©à®®à¯à®®à¯ à®ªà¯‚வாளி à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà¯ à®¨à¯€à®°à¯ à®‡à®±à¯ˆà®•à¯à®• à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯.
 • விதைக்கப்பட்டதிலிருந்து 10 -15 à®¨à®¾à®Ÿà¯à®•à®³à®¿à®²à¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®®à¯à®³à¯ˆà®•à¯à®• à®¤à¯à®µà®™à¯à®•à¯à®•à®¿à®±à®¤à¯. 35 à®¨à®¾à®Ÿà¯à®•à®³à¯à®•à¯à®•à¯à®³à¯ à®…னைத்து à®µà®¤à¯ˆà®•à®³à¯à®®à¯ à®®à¯à®³à¯ˆà®¤à¯à®¤à¯à®µà®¿à®Ÿà¯à®®à¯.
 • விதைகள் à®®à¯à®³à¯ˆà®•à¯à®• à®¤à¯à®µà®™à¯à®•à®¿à®³à®µà¯à®Ÿà®©à¯ à®¤à¯‡à®™à¯à®•à®¾à®¯à¯ à®¨à®¾à®°à¯ˆ à®¨à¯€à®•à¯à®•à®¿ à®µà®¿à®Ÿ à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯.
 • மாதமான à®¨à®¾à®±à¯à®±à¯à®•à®³à¯ à®µà®³à®°à¯ à®Šà®Ÿà®•à®®à¯ à®…டங்கிய à®ªà®¾à®²à®¿à®¤à¯à®¤à¯€à®©à¯ à®ªà¯ˆà®•à¯à®•à¯ à®®à®¾à®±à¯à®±à®®à¯ à®šà¯†à®¯à¯à®¯à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 •  

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • நடவு நிலமானது நன்கு உழப்படவேண்டும்
 • 3 x 3 மீ அல்லது 3 x 4 மீ குழிகள் பொதுவாக நடவிற்கு பயன்படுத்தபடபடுகிறது
 • மணல் மற்றும் எரு கொண்ட கலவை கொண்டு குழிகள் பதப்படுத்தப்படுகிறது
 • மழை பருவ காலத்தில் நடவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது
 • தேக்கு மரம் வரப்புகளில் வடக்கு மற்றும் தெற்கு திசைகளில் நடுவது சிறந்ந வளர்ச்சியை தரவல்லது

 • நடப்பட்ட முதல் வருடத்தில் களைகள் எடுப்பது அவசியமாகும்.
 • தொடச்சியான களையெடுத்தல் மற்றும் உழுதல் நாற்று நன்கு வளர துணை புரிகிறது.
 • சொட்டுநீர் பாசனம் ஒரு சிறந்த நீர் பாய்சு முறையாகும்.
 • மரத்தின் வளர்ச்சிக்கேற்ப உரமிடவேண்டும்.
 • தேக்கு இலையுண்ணி ஒரு முக்கிய பூச்சியால் ஏற்படும் பாதிப்பாகும். இவ்வகையான பூச்சிகள் வளர்ந்த மற்றும் வளரும் தேக்கு மரங்களை அதிகமாக பாதிப்புக்குள்ளாக்குகிறது.
 • வேம்பு கலந்த பூச்சி கொல்லிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதனை தடுக்கலாம்.
 • நோய்க்கு ஏற்ற பரிந்துரைக்கப்பட்ட உயிர் மருந்துகளை பயன்படுத்துவது சிறந்த வளர்ச்சிளை தரும்.

 • 20 – 25 வருடங்கள்.

 

சந்தை மதிப்பு :

 • தேக்கு மரம் சதுர அடி 2000 – 2500 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்கப்படுகிறது.

* சந்தையை பொறுத்து விலை மாறுபடுகிறது

 

 

முக்கிய பயன்கள் :

 • தேக்கு மரம் கடினதன்மையுடையதால் மரச்சாமான்கள். பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மரப்பொருட்கள் தயாரிக்க அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • தேக்கு மரம் கப்பல் கட்டுமானத்திற்கும், படகு கட்டமானத்திற்கும் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • இது கிருமிநாசினியாகவும் செயல்படுகிறது.
 • மேலும் வயிற்றுப்போக்கு மூலம் வயிற்றுப்புண், கட்டிகள், தோல்நோய்கள், சிறுநீர் பிரச்சனைகள் போன்றவற்றை குணப்படுத்தும்.

-->