பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

வருக மஞ்சள், மந்திர வஞ்சி


அறிவியல் பெயர் :

பிக்சா ஒரலான

பொதுப்பண்பு :

 • வேகமாக வளரக்கூடிய சிறிய இலையுதிர் மரமாகும்.
 • இம்மரம் 2 – 8 மீ உயரம் வரை வளரக்கூடியது.

பரவல் :

 • வெப்பமண்டல காடுகளிலும் மற்றும் இலையுதிர் காடுகளிலும் வளரும் தன்மை கொண்டது.

வாழிடம் :

நல்ல நீர் தேங்காத தன்மை கொண்ட மண்ணில் நன்கு வளரக்கூணயது. காரதன்மை கொண்ட மண்ணில் வளரும்.

மண் :

வடிகால் வசதியுடைய அனைத்து மண் வகைகளிலும் வளரக்கூடியது.

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

2000மீ உயரம் வரை வளரக்கூயது.

மலையளவு :

1250 – 2000 மி.மீ

வெப்பநிலை :

20 -26 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

சமவெளி மற்றும் சரிவான நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • பனியை தாங்கி வளராது. ஆனால் சிறிது வளர்ச்சியை தாங்கி வளரும் தன்மை கொண்டது.

வளரியல்பு :

பசுமைமாறா மரம்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • சாதகமான சூழ்நிலையிருப்பின் விதைகள் மூலம் இனப்பெருக்கமடைகிறது.

 

 • நாற்றங்கால் à®¨à®¾à®±à¯à®±à¯ à®µà®³à®°à¯à®ªà¯à®ªà¯ à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®‰à®Ÿà®² à®‡à®©à®ªà¯à®ªà¯†à®°à¯à®•à¯à®•à®®à¯ à®®à¯à®±à¯ˆ à®®à¯‚லம் à®µà®³à®°à¯à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿà¯ à®¨à®Ÿà®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

 

 • விதையானது à®¨à¯‡à®°à®Ÿà®¿à®¯à®¾à®• à®®à®°à®¤à¯à®¤à®¿à®²à®¿à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯ à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯à®•à®¾à®¯ à®µà¯ˆà®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®¯à¯ˆ à®•à®¾à®Ÿà¯à®Ÿà®¿à®²à¯à®®à¯ à®ªà¯à®¤à®¿à®¤à®¾à®• à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®¨à®©à¯à®•à¯ à®µà®³à®°à®•à¯à®•à¯‚டியது.
 • விதைகள் à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿà®¤à®¿à®²à®¿à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯ 7 – 10 à®¨à®¾à®Ÿà¯à®•à®³à®¿à®²à¯ à®®à¯à®³à¯ˆà®•à¯à®•à®¤à¯à®¤à¯à®µà®™à¯à®•à¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

 

 • குளிர் à®¨à¯€à®°à®¿à®²à¯ 24 à®®à®£à®¿ à®¨à¯‡à®°à®®à¯ à®Šà®° à®µà¯ˆà®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

 

 • ஏப்ரல் - à®®à¯‡ à®®à®¾à®¤à®¯à®¿à®Ÿà¯ˆà®µà¯†à®³à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®¨à®¾à®±à¯à®±à¯à®•à®³à¯ à®‰à®±à¯à®ªà®¤à¯à®¤à®¿ à®šà¯†à®¯à¯à®µà®¤à¯ à®šà®¿à®±à®¨à¯à®¤à®¤à®¾à®•à¯à®®à¯.
 • நாற்றானது à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®®à¯‚லமாகவும் à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®‰à®Ÿà®² à®‡à®©à®ªà¯à®ªà¯†à®°à¯à®•à¯à®•à®®à¯ à®®à¯‚லமாகவும் à®‰à®±à¯à®ªà®¤à¯à®¤à®¿ à®šà¯†à®¯à¯à®¯à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • தாய்பாத்திக்கு à®®à¯‡à®²à¯à®®à¯ à®šà®¤à¯à®¤à¯à®•à¯à®•à®³à¯ˆ à®…ளிக்க 2:1:1 à®Žà®©à¯à®± à®µà®¿à®•à®¿à®¤à®¤à¯à®¤à®¿à®²à¯ à®•à®²à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿ à®šà¯†à®®à¯à®®à®£à¯à®®à®£à®²à¯ à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®Žà®°à¯ à®šà¯‡à®°à¯à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • விதைக்கப்பட்டதிலிருந்து 8 – 10 à®¨à®¾à®Ÿà¯à®•à®³à®¿à®²à¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®®à¯à®³à¯ˆà®•à¯à®• à®¤à¯à®µà®™à¯à®•à¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • நாற்றுகள் 20 à®šà¯†.மீ à®‰à®¯à®°à®®à¯ à®µà®³à®°à¯à®¨à¯à®¤ à®ªà®¿à®±à®•à¯ à®µà®³à®°à¯ à®‡à®Ÿà¯à®ªà¯Šà®°à¯à®Ÿà¯à®•à®³à¯ à®…டங்கிய à®ªà®¾à®²à®¿à®¤à¯à®¤à¯€à®©à¯ à®ªà¯ˆà®•à¯à®•à¯ à®®à®¾à®±à¯à®±à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • நாற்றானது மழை பருவ காலத்தில் நடப்படுகிறது.
 • குழியின் அளவு 30 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • இடைவெளியானது 4.5 x 4.5 மீ என இருக்க வேண்டும்.
 • நடவு செய்யப்படவுள்ள நிலமானது மழை பொழிவிற்கு முன் செம்மண் மற்றும் எரு கொண்ட கலவை கொண்டு உழப்படுகிறது.
 • ஒரு வருடமான நாற்றுகள் நடவிற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • நாற்று நடப்பட்டவுடன் நீர்பாய்ச்சுவது அவசியமாகும்.
 • தொடச்சியான களையெடுத்தல் மற்றும் நீர் பாய்ச்சுதல் நாற்று நன்கு வளர துணை புரிகிறது.
 • பக்க கிளைகள் அகற்றுதல் அவசியமாகும்.

 • 8 - 10 வருடங்கள்

முக்கிய பயன்கள் :

 • இதன் விதைகள் இயற்கை சாயங்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
 • வதைகள் பெயின்ட் தயாரிக்கவும் மற்றும் பட்டிற்கு சாயம் பூசவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிக்க இதன் சாயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.