பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

கெக்கோ மரம்.


அறிவியல் பெயர் :

தியோபுரோமா கெக்கோ

பொதுப்பண்பு :

 • சராசரி அளவுடைய சிறிய மரமாகும்.

பரவல் :

வாழிடம் :

ஒப்புமை ஈரப்பதம் அதிகமுள்ள வெப்பமண்டல பகுதிகளில் வளரும்.

மண் :

பரவலாக அனைத்து மண்ணிலும் வளரும் தன்மை கெண்டது. இம்மரம் அதிகமாக செம்பொறை மண்ணில் வளர்கின்றது. இம்மரம் நீர் தேங்காத தன்மை கொண்ட செம்மண் கலந்த வண்டல் மண்ணில் நன்கு வளரும்.

மண் pH :

6-7

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

1500 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

1000 – 3000 மி.மீ

வெப்பநிலை :

26 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

சமவெளி மற்றும் மலைப்பாங்கான நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • இது ஒரு ஒளி வரும்பி மரமாகும்.
 • வறட்சி மற்றும் பனியை தாங்கி வளராது.

வளரியல்பு :

இலையுதிர் மரமாகும்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 

 • சாகதமான சூழ்நிலையில் விதைகள் மூலமாக இனப்பெருக்கமடையக்கூடியது.

 

 • ஒட்டு நாற்று உற்பத்தி மூலமாகவும் மற்றும் நாற்றங்கால் நாற்று வளர்ப்பு முறை மூலமாகவும் வளர்க்கப்பட்டு நடப்படுகிறது.

 • பழுத்த களியானது மரத்திலிருந்து சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • விதைகள் குளிர் நீரைக் கொண்டு கெக்கோ கனியிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.
 • பிரித்தெடுக்கப்பட்ட விதைகள் காய வைக்கப்பட்டு பாலித்தீன் பைகளில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • விதைகள் நீண்ட நாட்களுக்கு முளைப்புத்திறனை தக்க வைத்துக்கொள்ளும் தன்மையுடையது.

 • தேவையில்லை.

 • கொக்கோ விதைகள் பாலித்தீன் பைகளில் நேரடியாக விதைக்கப்படுகிறது.
 • தினமும் களையெடுத்தல் மற்றும் நீர் பாய்ச்சுதல் அவசியமாகும்.
 • 6 மாதமான நாற்றுகள் நடவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • உடல இனப்பெருக்கம் மூலம் நாற்றுகள் உற்பத்தி :
 • கொக்கோ மரத்திலிருந்து குச்சிகள், ஒட்டு முறை உற்பத்தி மற்றும் பக்க மொட்டுகள் மூலம் நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
 • இம்முறையில் 3 – 4 செ.மீ நீளமுள்ள குச்சிகள் நாற்று உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • வேர் வளர்ச்சிக்காக இன்டோல் பியூட்டரிக் அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • 2 இலைகள் துளிர்விட்ட பின் நாற்றுகள் இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
 • பொதுவாக நான்கு இலைகளை கொண்ட 15 செ.மீ நீளமுள்ள குச்சிகள் நாற்று உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • கொக்கோ மரமானது தெண்ணையுடன் ஊடுபயிராக 7.5 மீ இடைவெளியில் ஹெக்டருக்கு 500 கொக்கோ மரங்கள் நடப்படுகிறது.
 • கொக்கோ மரமானது பாக்கு மரத்துடன் ஊடுபயிராக 2.7 மீ இடைவெளியில் ஹெக்டருக்கு 686 கொக்கோ மரங்கள் நடப்படுகிறது.
 • கொக்கோ மரமானது பனை மரத்துடன் ஊடுபயிராக 4.5 மீ இடைவெளியில் ஹெக்டருக்கு 400 கொக்கோ மரங்கள் நடப்படுகிறது.

 • இளம் கொக்கோ மரத்திற்கு கோடை காலத்தில் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீர் பாய்ச்ச வேண்டும்.
 • மழை பருவத்தில் நீர் பாய்ச்ச தேவையில்லை.

முக்கிய பயன்கள் :

 • உணவு பொருளாக இதன் காய் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • மருந்திற்காக இதன் காய் பயன்படுகிறது.
 • அழகு சாதன பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.