பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

பீனாரி மரம்


அறிவியல் பெயர் :

அய்லாந்தஸ் எக்செல்சா

பொதுப்பண்பு :

 • இது ஒரு பெரிய இலையுதிர் மரமாகும்.
 • இம்மரத்தின் அடிப்பகுதி பருத்து தடிமனாக காணப்படும்.
 • பூக்கள் பச்சை நிறத்துடன்கூடிய மஞ்சள் நிறமுடையது.
 • விதைகள் பழுப்பு நிறத்துடன்கூடிய சிவப்பு நிறமுடையது.
 • ஒரு நெற்றுக்கு 1 – 5 விதைகள் இருக்கும்.

பரவல் :

 • இம்மரம் தீபகற்ப இந்தியாவை தாயகமாக கொண்டது. எனினும் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள வெப்பமண்டல இலையுதிர் காடுகளில் வளரும் மரமாகும்.

வாழிடம் :

தெற்கு வெப்ப மண்டல முள் காடுகளில் மற்றும் இலையுதிர் காடுகளில் காணப்படுகிறது

மண் :

செம்மண், மணற்பாங்கான செம்மண், செம்பொறை மண், மற்றும் கரிசல் மண் ஆகியவற்றில் நன்கு வளரும்.

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

300 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

500 – 1900 மி.மீ

வெப்பநிலை :

0 - 45 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

வறண்ட நிலப்பகுதி மற்றும் மலைப்பாங்கான நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • அதிக ஒளி விரும்பி, கன்றுகள் உறைபனியை தாங்காது. 
 • நீர்த்தேக்கத்தை தாங்கும் வல்லமை கிடையாது. 

வளரியல்பு :

இலையுதிர் மரமாகும்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • இவை விதைகள், மறுதாம்பு மற்றும் வேர் கிழங்குகள் மூலமாக இனப்பெருக்கமடையக்கூடியது.

 

 • நேரடி à®µà®¿à®•à¯ˆà®³à¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯ à®®à¯‚லமாகவும் à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®¨à®¾à®±à¯à®±à®™à¯à®•à®¾à®²à¯ à®¨à®¾à®±à¯à®±à¯ à®µà®³à®°à¯à®ªà¯à®ªà¯ à®®à¯à®±à¯ˆ à®®à¯‚லமாகவும் à®µà®³à®°à¯à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿà¯ à®¨à®Ÿà®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

 

 • விதையானது à®®à®¾à®°à¯à®šà¯ - à®®à¯‡ à®®à®¾à®¤ à®•à®¾à®² à®‡à®Ÿà¯ˆà®µà¯†à®³à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • விதைகள் à®®à¯†à®²à¯à®²à®¿à®¯à®¤à®¾à®• à®‡à®°à¯à®ªà¯à®ªà®¤à®¾à®²à¯ à®Žà®³à®¿à®¤à®¾à®• à®•à®¾à®±à¯à®±à®¿à®©à®¾à®²à¯ à®…டித்து à®šà¯†à®²à¯à®²à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®®à¯à®Žà®©à®µà¯‡ à®•à®¾à®±à¯à®±à¯ à®•à¯à®±à¯ˆà®µà®¾à®• à®‡à®°à¯à®•à¯à®•à¯à®®à¯ à®šà®®à®¯à®¤à¯à®¤à®¿à®²à¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®šà¯‡à®®à®¿à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • சூரிய à®’ளியில் à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®‰à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • விதைகள் à®®à¯à®³à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®±à®©à¯ à®•à¯à®±à¯ˆà®µà¯ à®Žà®©à¯à®ªà®¤à®¾à®²à¯ 3 à®®à®¾à®¤à®™à¯à®•à®³à¯ à®®à®Ÿà¯à®Ÿà¯à®®à¯‡ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ˆ à®šà¯‡à®®à®¿à®¤à¯à®¤à¯ à®µà¯ˆà®•à¯à®• à®®à¯à®Ÿà®¿à®¯à¯à®®à¯.
 • ஒரு à®•à®¿à®²à¯‹ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®¯à®¿à®²à¯ à®¤à¯‡à®°à®¾à®¯à®®à®¾à®• 7500 - 10000 à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®‡à®°à¯à®•à¯à®•à¯à®®à¯.
 • விதை à®®à¯à®³à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®±à®©à¯ 70 - 90 à®šà®¤à®µà®¿à®•à®¿à®¤à®®à¯ à®†à®•à¯à®®à¯.

 

 • தேவையில்லை

 

 • தாய்பாத்தியானது à®¨à¯€à®°à¯ à®¤à¯‡à®™à¯à®•à®¾à®¤ à®¤à®©à¯à®®à¯ˆ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿ à®®à®£à®²à¯ à®µà®•à¯ˆ à®®à®£à¯à®£à®¿à®©à®¾à®²à¯ à®…மைக்கப்பட à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯.
 • எறும்புகள் à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®ªà¯‚ச்சிகள் à®¤à®¾à®•à¯à®•à¯à®¤à®²à¯ˆ à®¤à®µà®¿à®°à¯à®•à¯à®• à®®à®£à¯à®£à¯à®Ÿà®©à¯ à®‡à®©à¯à®Ÿà¯‹à®•à¯à®ªà®¿à®²à¯ à®Žà®©à¯à®± à®µà¯‡à®¤à®¿à®ªà¯à®ªà¯Šà®°à¯à®³à¯ à®šà¯‡à®°à¯à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • தாய்பாத்தியை à®šà®±à¯à®±à¯ à®®à¯‡à®Ÿà®¾à®© à®ªà®•à¯à®¤à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®…மைக்கப்பட à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯.
 • நேர்த்தி à®šà¯†à®¯à¯à®¯à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®¤à®¾à®¯à¯à®ªà®¾à®¤à¯à®¤à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • விதைக்கப்பட்ட à®ªà®¿à®©à¯ à®¤à®¾à®¯à¯à®ªà®¾à®¤à¯à®¤à®¿ à®®à¯€à®¤à¯ à®’ரு à®šà¯†.மீ à®…ளவிற்கு à®®à®£à®²à¯ˆ à®©à¯Šà®£à¯à®Ÿà¯ à®®à¯‚ட à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯.
 • பூவாளி à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà¯ à®¨à¯€à®°à¯ à®‡à®±à¯ˆà®•à¯à®• à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯à®…திகப்படியான à®¨à¯€à®°à¯ à®‡à®±à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯ à®µà¯‡à®°à¯ à®…ழுகள் à®¨à¯‹à®¯à¯ˆ à®‰à®°à¯à®µà®¾à®•à¯à®•à¯à®®à¯.
 • விதையானது 8 – 14 à®¨à®¾à®Ÿà¯à®•à®³à®¿à®²à¯ à®®à¯à®³à¯ˆà®•à¯à®• à®µà¯ˆà®•à¯à®• à®®à¯à®Ÿà®¿à®¯à¯à®®à¯.
 • 5 – 10 à®šà¯†.மீ à®¤à®£à¯à®Ÿà¯ à®¤à®Ÿà®¿à®®à®©à¯ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿ à®¨à®¾à®±à¯à®±à¯à®•à®³à¯ 10 x 20 à®šà¯†.மீ à®…ளவுடைய à®ªà®¾à®²à®¿à®¤à¯à®¤à¯€à®©à¯ à®ªà¯ˆà®•à®³à¯à®•à¯à®•à¯ à®®à®¾à®±à¯à®±à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • நாற்றுகளை à®ªà®¾à®²à®¿à®¤à¯à®¤à¯€à®©à¯ à®ªà¯ˆà®•à®³à¯à®•à¯à®•à¯ à®®à®¾à®±à¯à®±à¯à®®à¯à®ªà¯Šà®´à¯à®¤à¯ à®µà¯‡à®°à¯à®•à®³à¯ à®…றுந்துவிடாமல் à®ªà®¾à®°à¯à®¤à¯à®¤à¯à®•à¯à®•à¯Šà®³à¯à®³ à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯.
 • சதுர à®®à¯€à®Ÿà¯à®Ÿà®°à¯ à®¨à¯€à®³à®®à¯ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿ à®¤à®¾à®¯à¯à®ªà®¾à®¤à¯à®¤à®¿à®•à¯à®•à¯ 15 à®•à®¿à®°à®¾à®®à¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯à®¨à®¾à®±à¯à®±à¯à®•à®³à¯ à®‰à®±à¯à®ªà®¤à¯à®¤à®¿ à®šà¯†à®¯à¯à®¯ à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯
 • விதைகளை à®šà®¾à®®à¯à®ªà®²à¯ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà¯ à®…ல்லது à®šà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®•à®°à®¿à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿ à®®à®£à®²à¯ à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®ªà¯à®ªà®¤à¯ à®šà®¿à®±à®¨à¯à®¤à®¤à®¾à®•à¯à®®à¯.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • மழை பருவ காலத்தில் நடவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • குழியின் அளவு 30 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • குழிகள் வெயிலில் உலர்த்துவதற்காக நடவிற்கு முன்பே எடுக்கப்படுகிறது.
 • ஜுலைஅக்டோபர் மாதகால இடைவெளியில் நடவுபணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • தொகுப்பு நடவிற்கு 6 – 10 மாதமான நாற்றுகள் 3 x 3 மீ மற்றும் 5 x 5 மீ இடைவெளியில் நடப்படுகிறது.
 • ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நீர்பாய்ச்சுதல் மிக அவசியம். நாற்றுகளை கால்நடை மேய்ச்சலிலிருந்து பாதுகாப்பது மிக முக்கிமானதாகும்.

பாராமரிப்பு :

 • பண்ணை முழுவதும் களைகளற்று இருக்க வேண்டும்.

நோய் மற்றும் பூச்சி கட்டுப்பாடு :

 • இலையுண்ணிகளான அடிவா பேப்ரிசெல்லா மற்றும் எலிக்மா நர்சிசஸ் தாக்குதல் அதிகமாக இளம்பருவத்தில் இருக்கும்.
 • பீனாரி மரத்தில் தண்டு துழைப்பானான பாடோசெரா ரூபோமகுலேடா மற்றும் நச்சு நுண்ணுயிரியான செர்கோஸ்போரா கிளாண்டுலோசா மற்றும் ஆல்டர்னேரியா சிற்றினங்களின் தாக்குதல் அதிகமாக காணப்படும்.
 • நாற்றுக்களை வேர் அழுகல் நோயிலிருந்து பாதுகாக்க அதிகப்படியான நீர் காய்ச்சுவதை தவிர்க்க வேண்டும். தேவையான அளவு நீரினை மட்டும் பூவாளி கொண்டு தெளிக்க வேண்டும்.
 • பூச்சிகள் மற்றும் பூஞ்சைகள் தாக்குதலை தவிர்க்க பி.ஹெச்.சி வேதிப்பொருளை தெளிக்க வேண்டும்.
 • அதிகப்படியான இலையுண்ணிகளால் மரத்தின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும், சில சமயங்களில் இறப்புகூட ஏற்ப்படும். இலையுண்ணி பெருக்கத்தை தவிர்க்க மாலத்தியான் என்ற வேதிப்பொருளை சேர்க்க வேண்டும்.

 • இம்மரம் 5 - 7 வருடங்களில் அறுவடை செய்யப்படுகிறது.

சந்தை மதிப்பு :

 • ஒரு டன் மரம் 7000 – 8000 என்ற விலையில் விற்கப்படுகிறது.

* சந்தையை பொறுத்து விலை மாறுபடுகிறது

 

ஊடுபயிர் சாகுபடி :

 • நெல் பயிரை தவிர மற்ற அனைத்து வேளாண் பயிர்களும், தோட்ட பயிர்களையும் ஊடுபயிராக பயிரிடலாம்.

முக்கிய பயன்கள் :

 • இவை வேகமாக வளரும் தன்மை கொண்டதால் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தோட்ட பண்ணைகளில் பயிரிடப்படுகிறது.

 • இதன் 70 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான மரங்கள் தீக்குச்சி தொழிற்சாலைகளுக்கு பணன்படுத்தப்படுகிறது.

  இதன் மரம் கட்டுமரம், படகு தயாரிக்கவும் மற்றும் பெட்டிகள் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.

 • இதன் மரம் ஒட்டுப்பலகை தயாரிப்பில் பெரிதும் பயன்படுகிறது.

 • இதன் இலைகள்எரி பட்டுஎன்ற வகை பட்டு தயாரிக்க பயன்படுகிறது.

 • இதன் இலைகள் ஆடுகளக்கு தீவனமாக பயன்படுகிறது.