பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

நெல்ரை


அறிவியல் பெயர் :

அக்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலிஸ்

பொதுப்பண்பு :

 • இது ஒரு பெரிய இலையுதிர் மரமாகும்.
 • இலைகள் நல்ல பிரகாசமான சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும்.
 • இதன் மரம் மெல்லியது மற்றும் வெளிர் பழுப்பு நிறமுடையது.
 • மலர்கள் அடுக்காக அமைந்திருக்கும் மற்றும் வெள்ளை நிறம் கொண்டது.
 • கனிகள் மெல்லியது மற்றும் அடர் பழுப்பு நிறமானது.
 • விதைகள் சிறியதாகவும், பழுப்பு நிறமாகவும் காணப்படும்.

பரவல் :

 • இம்மரம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளை தாயகமாக கொண்டது.
 • இவை தென்னிந்தியாவில் அதிகம் காணப்படுகிறது.

வாழிடம் :

வெப்பமண்டல பசுமை மாறா காடுகளில் வளரும் மரமாகும்.

மண் :

செம்மண், மணற்பாங்கான செம்மண், இரும்பொறை மண், சரளை மண், களிமண், களிமண்கூடிய அடைநிலம், கடலோர வண்டல் மண் மற்றும் வண்டல் மண் ஆகியவற்றில் நன்கு வளரும்.

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

1200 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

1200 – 2000 மி.மீ

வெப்பநிலை :

35 - 42.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

மலைப்பாங்கான நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • இது ஒரு ஒளி விரும்பி மரமாகும்.

 • பனியை தாங்கி வளரக்கூடிய தன்மையற்றது.

வளரியல்பு :

இலையுதிர் மரமாகும்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


வளர்ச்சி :

வேகமாக கொண்டது.

உயரம் :

35 மீ உயரம் வரை வளரக்கூடியது.

 • இவை விதைகள் மூலமாக இனப்பெருக்கமடையக்கூடியது.

 

 • நேரடி à®µà®¿à®•à¯ˆà®³à¯ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯ à®®à¯‚லமாகவும் à®®à®±à¯à®±à¯à®®à¯ à®¨à®¾à®±à¯à®±à®™à¯à®•à®¾à®²à¯ à®¨à®¾à®±à¯à®±à¯ à®µà®³à®°à¯à®ªà¯à®ªà¯ à®®à¯à®±à¯ˆ à®®à¯‚லமாகவும் à®µà®³à®°à¯à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿà¯ à®¨à®Ÿà®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.

 • இம்மரம் à®µà®°à¯à®Ÿà®¤à¯à®¤à®¿à®±à¯à®•à¯ à®’ரு à®®à¯à®±à¯ˆ à®ªà¯‚த்து à®•à®¾à®¯à¯à®•à¯à®•à®µà®²à¯à®²à®¤à¯.
 • நெற்றானது à®à®ªà¯à®°à®²à¯ - à®œà¯à®©à¯ à®®à®¾à®¤ à®•à®¾à®² à®‡à®Ÿà¯ˆà®µà¯†à®³à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • நெற்றிலிருந்து à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®¤à®©à®¿à®¯à¯‡ à®ªà®¿à®°à®¿à®¤à¯à®¤à¯†à®Ÿà¯à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • சூரிய à®’ளியில் à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®‰à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • விதைகள் à®šà¯à®¤à¯à®¤à®®à¯ à®šà¯†à®¯à¯à®¯à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿà¯ à®ªà®¾à®²à®¿à®¤à¯à®¤à¯€à®©à¯ à®ªà¯ˆà®•à®³à®¿à®²à¯ 19 à®®à®¾à®¤à®™à¯à®•à®³à¯ à®µà®°à¯ˆ à®®à¯à®³à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®±à®©à¯ à®•à¯à®±à¯ˆà®¯à®¾à®®à®²à¯ à®šà¯‡à®•à®°à®¿à®¤à¯à®¤à¯ à®µà¯ˆà®•à¯à®•à®²à®¾à®®à¯.
 • ஒரு à®•à®¿à®²à¯‹ à®µà®¿à®¤à¯ˆà®¯à®¿à®²à¯ à®¤à¯‡à®°à®¾à®¯à®®à®¾à®• 27000 - 32000 à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®‡à®°à¯à®•à¯à®•à¯à®®à¯.
 • விதை à®®à¯à®³à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®±à®©à¯ 50 - 75 à®šà®¤à®µà®¿à®•à®¿à®¤à®®à¯ à®†à®•à¯à®®à¯.

 

 • கொதிக்கவைக்கப்பட்டு à®‡à®±à®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®Ÿ à®¨à¯€à®°à®¿à®²à¯ 10 à®¨à®¿à®®à®¿à®Ÿà®®à¯ à®Šà®° à®µà¯ˆà®•à¯à®• à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯.

 

 • விதையானது à®¤à®¾à®¯à¯à®ªà®¾à®¤à¯à®¤à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®¨à¯‡à®°à®Ÿà®¿à®¯à®¾à®• à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à¯à®•à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • இரண்டு à®µà®¿à®¤à¯ˆà®•à®³à¯ à®¤à¯à®³à®¿à®°à¯à®µà®¿à®Ÿà¯à®Ÿ à®¨à®¾à®±à¯à®±à®¾à®©à®¤à¯ à®ªà®¾à®²à®¿à®¤à¯à®¤à¯€à®©à¯ à®ªà¯ˆà®•à®³à¯à®•à¯à®•à¯ à®®à®¾à®±à¯à®±à®ªà¯à®ªà®Ÿà¯à®•à®¿à®±à®¤à¯.
 • விதை à®®à¯à®³à¯ˆà®ªà¯à®ªà¯à®¤à¯à®¤à®¿à®±à®©à®¾à®©à®¤à¯ 50 – 75 à®šà®¤à®µà®¿à®•à®¿à®¤à®®à®¾à®•à¯à®®à¯.
 • நாற்றிற்கு à®¤à®¿à®©à®®à¯à®®à¯ à®ªà¯‚வாளி à®•à¯Šà®£à¯à®Ÿà¯ à®¨à¯€à®°à¯ à®‡à®±à¯ˆà®•à¯à®• à®µà¯‡à®£à¯à®Ÿà¯à®®à¯.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

நாற்று நடவு முறை :

 • மழை பருவ காலத்தில் நடவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது
 • குழியின் அளவு 30 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்
 • குழிகள் வெயிலில் உலர்த்துவதற்காக நடவிற்கு முன்பே எடுக்கப்படுகிறது
 • இடைவெளியானது 3 x 3 மீ என இருக்க வேண்டும்.

 • நடப்பட்டதிலிருந்து ஒரு மாதத்திற்கு பின்பு களைகள் எடுத்தல் மற்றும் உழுதல் மேற்கொள்ள வேண்டும். பின் வருடத்திற்கு ஒரு முறை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

 • எரிபெருளுக்காக 10 - 15 வருடங்களில் அறுவடை செய்யப்படுகிறது.

சந்தை மதிப்பு :

 • இம்மரம் தோராயமாக 2200 - 2500 ரூபாய் என்ற விலைக்கு விற்க்கப்படுகிறது.

* சந்தையை பொறுத்து விலை மாறுபடுகிறது

 

ஊடுபயிர் சாகுபடி :

 • தேயிலை போன்ற மலைப் பயிர்களுக்கு நிழல் தரும் மரமாகப் பயன்படுகிறது.

முக்கிய பயன்கள் :

 • இதன் இளம் இலைகள் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக பயன்படுகிறது.
 • இம்மரம் பூக்கள் அதிகம் வைப்பதினால், தேனீ வளர்ப்புக்கு பயன்படுகிறது.
 • இம்மரம் மரச்சாமான்கள் செய்யவும், மேஜைகள் செய்யவும் மற்றும் கட்டுமான பணிகளுக்கும் பயன்படுகிறது