பின்னூட்டம்
 
கத்தி சவுக்கு

அகேசியா ஆரிகுளிபார்மிஸ்

நெல்ரை

அக்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலிஸ்

பீனாரி மரம்

அய்லாந்தஸ் எக்செல்சா

காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

ஏழிலைப்பாலை

அல்ஸ்டோனியா ஸ்கோலாரிஸ்

கடம்பா

நியோலமார்கியா கடம்பா

நாகலிங்க மரம்.

கவ்ரேபிட்டா குயினென்சிஸ்

பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

வேப்ப மரம்

அசாடிராக்டா இண்டிகா

பரசு மரம்

பியூடியா மோனோஸ்பெர்மா

சரக்கொண்றை

கேசியா பிஸ்டுலா

சென்னா

கேசியா சையாமியா

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

தென்னை மரம்

கோக்கஸ் நுசிபெரா

ஈட்டி மரம்

டால்பெர்ஜியா லாட்டிஃபோலியா

சிசு மரம்

டால்பெர்ஜியா சிசு

முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா இண்டிகா

தைல மரம்

யூகாலிப்டஸ் டெரிட்டிகார்னிஸ்

தைல மரம்

யூகலிப்டஸ் குளோபுலஸ்

சீமை அகத்தி

கிளைரிசிடியா செபியம்

குமிழ்

மெலினா அர்போரியா

நீல சம்பங்கி மரம்

புளுமெரியா ரூப்ரா

சம்பங்கி மரம்

புளுமெரியா ஆல்பா

சில்வர் ஓக்

கிரிவில்லியா ரொபஸ்டா

ஆச்சா மரம்

ஹார்டுவிக்கியா பைனேட்டா

சுபாபுல்

லியுசியானா லுக்கோசெபாலா

கடுகாய்

டெர்மினேலியா செபுலா

மலைவேம்பு

மீலியா டூபியா

கறிவேப்பிலை

முராயா கொயின்ஜி

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

செஞ்சந்தனம்

டீரோகார்பஸ் சண்டாலினஸ்

இளஞ்சிவப்பு நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா ரோசியா

அகத்தி மரம்

செஸ்பேனியா கிராண்டிபுளோரா

நாவல்

சைசிஜியம் குமினி

புளிய மரம்.

டேமரிண்டஸ் இண்டிகா

தேக்கு

டெக்டோனா கிராண்டிஸ்

பூவரச மரம்

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா

சந்தன வேம்பு மரம்

டூனா சிலியேட்டா

கரும் பொரசு, பொரசு, முதிரை, புருஷ்

குளோரோசைலான் ஸ்வீட்டீனியா

கருங்காலி

அகேசியா கேட்டச்சு

பரம்பை மரம்

அகேசியா பெருஜினியா

காட்டு இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் நுமுலேரியா

வெள்வேல் மரம்

அக்கேசியா லூக்கோபுளோயா

கருவேல மரம்

அக்கேசியா நைலோடிகா

இருள் மரம்

சைலியா சைலோகார்பா

கோந்து தரும் வேல மரம்

அகேசியா சினேகல்

சிவப்பு குமிழ்மணி மரம்

அடினேன்திரா பவோனினா

துறிஞ்சி மரம்

அல்பைசியா அமாரா

பாக்கு மரம்.

அரிக்கா கேட்டச்சு

வாகை

அல்பைசியா லெபக்

சீதாபழம்

அனோனா ஸ்கோமோசா

அச்சி நரிவிழி

கார்டியா செபஸ்டியானா

வெக்காளி மரம்

அனோஜிசிஸ் லாட்டிபோலியா

முந்திரி

அனகார்டியம் ஆக்சிடென்டேல்

அலிஞ்சி மரம்.

அலாஜ்ஜியம் சால்விபோலியம்

கருவாகை

அல்பைசியா ஓடோரட்டிசீமா

மந்தாரை

பாகுனியா பர்பூரியா

சில வாகை மரம்.

போஸ்வாலியா செரேட்டா

பனை மரம்

போராசஸ் பிளாபெல்லிபெர்

முள்இலவம் பஞ்சுமரம்

பாம்பக்ஸ் சீபா

வருக மஞ்சள், மந்திர வஞ்சி

பிக்சா ஒரலான

ஆச்சா மரம்

பாகுனியா ரெசிமோசா

மாவிலங்காய் மரம்

கிரிட்டிவா ரிலிஜியோசா

பதிமுகம்

சிசால்பினியா சப்பன்

புன்னை

கேலோபில்லம் இனோபில்லம்

இலவம்பஞ்சு

சீபா பென்டேன்ட்ரா

இலவங்க மரம்.

சின்னமம் சைலானிக்கம்

மயில் கொண்றை மரம்.

டெலானிக்ஸ் ரீஜியா

வாத நாராயண மரம்.

டெலானிக்ஸ் எலேட்டே

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

ஆல மரம்

பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்

ரப்பர் மரம்.

பைகஸ் எலாஸ்டிகா

வெள்ளை கொங்கு மரம்.

ஹோப்பியா பார்விபுளோரா

ஆயா மரம்

ஹோலோப்டீலியா இன்டகிரிபோலியா

மனக்கடப்பு

அல்டினா கார்டிபோலியா

காயா மரம்

காயா செனிகாலென்சிஸ்

கதலி

லகர்ஸ்டிரோமியா ஸ்பீசியோசா

உத்தி மரம்

லேனியா கோரமென்டலிக்கா

செந்நங்கி

லகர்ஸ்டிரோமியா பார்விபுளோரா

விளா மரம்

லிமோனியா அசிடிசீமா

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

மாமரம்

மாஞ்சிபெர்ரா இண்டிகா

நாங்கு மரம்

மெசுவா பெர்ரா

செண்பகம்

மைகிலியா சம்பகா

மகிழ மரம்

மைமூசூப்ஸ் எலஞ்சி

நீர் கடம்ப மரம்

மித்ரகைனா பார்விபுளோரா

கொடுக்காபுளி

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

நெட்டிலிங்க மரம்

பாலியால்தியா லாங்கிபோலியா

கொய்யா மரம்

சிடியம் குஜாவா

வேங்கை

டிரோகார்பஸ் மார்சுபியம்

கும்பதிரை

ஸ்கிளிச்சரா ஒலியோசா

செந்தணக்கு

ஸ்டெர்குளியா யுரன்ஸ்

எட்டி மரம்

ஸ்டிரிக்னஸ் நக்ஸ்வாமிகா

குதிரை பிடுக்கு மரம்

ஸ்டெர்குலியா ஃபோடிடா

சிறிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மகோகனி

பெரிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மாக்ரோபைல்லா

மஞ்சரளி

டெக்கோமா ஸ்டேன்ஸ்

வெள்ளை மருது

டெர்மினேலியா அர்ஜுனா

தான்றிக்காய்

டெர்மினேலியா பெல்லரிக்கா

நாட்டுவடுமை, அந்தமான் பாதாம்

டெர்மினேலியா கடப்பா

பூ மருது

டெர்மினேலியா பேனிகுளேட்டா

நொச்சி மரம்

வைடெக்ஸ் நெகுண்டோ

வெப்பாலை

ரைட்டியா டிங்டோரியா

இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் மருடியானா

கெக்கோ மரம்.

தியோபுரோமா கெக்கோ

சந்தன மரம்

சான்டாலம் ஆல்பம்

பெரிய முள் மூங்கில்

பேம்பூசா பேம்பூஸ்

வில்வம்

ஏகில் மார்மிலஸ்

கொண்ட வாகை

அல்பைசியா புரோசிரா

முராங் மூங்கில்

பேம்பூசா நுடன்ஸ்

பொன் மூங்கில்

பேம்பூசா வல்காரிஸ்

Karanda

Carissa carandas

Tanners cassia, Matura tea tree

Senna auriculata

Lemon

Citrus limon

கல்மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஸ்ட்ரிக்டஸ்

சமுத்திர பழ மரம்

பேரிங்டேனியா அக்குடாங்குலேட்டா

Tendu leaves, Coromaandel Ebony

Diospyros melanoxylon

இந்திய முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா வேரிகேட்டா

சப்போட்டா

மணில்காரா சப்போட்டா

காட்டு வேம்பு மரம்

மீளியா அசாடிராக்

தூங்கு மூஞ்சி மரம்

சாமானியா சாமன்

டாமா மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஹேமல்டோனி

பேரிக்காய்

பைரஸ் பம்யூனிஸ்

ஜாதிக்காய்

மிர்ஸ்டிகா பிராகரென்ஸ்

மட்டிப்பல் மரம்

அய்லாந்தஸ் டிரைபைசா

மல்பெரி

மோரஸ் ஆல்பா

முருங்க மரம்

மொரிங்கா ஒலிபெரா

பூவங்கொட்டை மரம்

சாப்பின்டஸ் எமர்ஜினேட்டஸ்

பாரா ரப்பர் மரம்

ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்

நெல்லி மரம்

பில்லாந்தஸ் எம்பிலிக்கா

அசோக மரம்

சரக்கா அசோகா

பாமாயில் பனை மரம்

எலியிஸ் குயினென்சிஸ்

பட்டாடி

ஸ்பாதோடியா கேம்பனுலேட்டா

நோனி மரம்

மொரின்டா சிட்ரிபோலியா

தேன் பழ மரம்

முன்டன்ஜியா காலபுரா

அத்தி மரம்

பைகஸ் குளோமரேட்டா

பூத மூங்கில்

பேம்பூசா அஸ்பர்

கரு மருது

டெர்மினேலியா எலிப்டிகா

தங்க நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அவலானிடே

ஜாவா ராணி

கேசியா ஜவானிக்கா

காப்பி மரம்

காஃபியா அராபிக்கா

வெள்ளி வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அர்ஜென்டியா

அயனிபலா

அர்டோகார்பஸ் ஹிர்சூட்டஸ்

மஞ்ச பவள மரம்

நிக்டாந்தஸ் ஆர்போர்-டிரிஸ்டிஸ்

நிங்கள்

பெலிசியம் டெசிபியன்ஸ்

பெருங்கொன்றை மரம்.

பெல்டோப்போரம் டிரோகார்ப்பம்

சிவப்பு கொண்ணை மரம்

கேசியா மார்ஜினேட்டா