பின்னூட்டம்
 
நெல்ரை

அக்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலிஸ்

பீனாரி மரம்

அய்லாந்தஸ் எக்செல்சா

காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

ஏழிலைப்பாலை

அல்ஸ்டோனியா ஸ்கோலாரிஸ்

பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

வேப்ப மரம்

அசாடிராக்டா இண்டிகா

பரசு மரம்

பியூடியா மோனோஸ்பெர்மா

சரக்கொண்றை

கேசியா பிஸ்டுலா

சென்னா

கேசியா சையாமியா

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

தென்னை மரம்

கோக்கஸ் நுசிபெரா

முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா இண்டிகா

சீமை அகத்தி

கிளைரிசிடியா செபியம்

குமிழ்

மெலினா அர்போரியா

சுபாபுல்

லியுசியானா லுக்கோசெபாலா

மலைவேம்பு

மீலியா டூபியா

கறிவேப்பிலை

முராயா கொயின்ஜி

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

இளஞ்சிவப்பு நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா ரோசியா

அகத்தி மரம்

செஸ்பேனியா கிராண்டிபுளோரா

நாவல்

சைசிஜியம் குமினி

புளிய மரம்.

டேமரிண்டஸ் இண்டிகா

தேக்கு

டெக்டோனா கிராண்டிஸ்

பூவரச மரம்

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா

சந்தன வேம்பு மரம்

டூனா சிலியேட்டா

கருங்காலி

அகேசியா கேட்டச்சு

சிவப்பு குமிழ்மணி மரம்

அடினேன்திரா பவோனினா

வாகை

அல்பைசியா லெபக்

சீதாபழம்

அனோனா ஸ்கோமோசா

கருவாகை

அல்பைசியா ஓடோரட்டிசீமா

வருக மஞ்சள், மந்திர வஞ்சி

பிக்சா ஒரலான

புன்னை

கேலோபில்லம் இனோபில்லம்

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

ஆல மரம்

பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்

ரப்பர் மரம்.

பைகஸ் எலாஸ்டிகா

மனக்கடப்பு

அல்டினா கார்டிபோலியா

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

மாமரம்

மாஞ்சிபெர்ரா இண்டிகா

செண்பகம்

மைகிலியா சம்பகா

மகிழ மரம்

மைமூசூப்ஸ் எலஞ்சி

கொடுக்காபுளி

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

நெட்டிலிங்க மரம்

பாலியால்தியா லாங்கிபோலியா

கொய்யா மரம்

சிடியம் குஜாவா

எட்டி மரம்

ஸ்டிரிக்னஸ் நக்ஸ்வாமிகா

சிறிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மகோகனி

பெரிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மாக்ரோபைல்லா

வெப்பாலை

ரைட்டியா டிங்டோரியா

கெக்கோ மரம்.

தியோபுரோமா கெக்கோ

பெரிய முள் மூங்கில்

பேம்பூசா பேம்பூஸ்

வில்வம்

ஏகில் மார்மிலஸ்

முராங் மூங்கில்

பேம்பூசா நுடன்ஸ்

பொன் மூங்கில்

பேம்பூசா வல்காரிஸ்

டான்னர்ஸ் காஸியா, மாத்தரா தேயிலை மரம்

சென்னா ஆரிகிகுட்டா

எலுமிச்சை

சிட்ரஸ் எலுமிச்சை

இந்திய முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா வேரிகேட்டா

சப்போட்டா

மணில்காரா சப்போட்டா

காட்டு வேம்பு மரம்

மீளியா அசாடிராக்

தூங்கு மூஞ்சி மரம்

சாமானியா சாமன்

மட்டிப்பல் மரம்

அய்லாந்தஸ் டிரைபைசா

மல்பெரி

மோரஸ் ஆல்பா

முருங்க மரம்

மொரிங்கா ஒலிபெரா

அசோக மரம்

சரக்கா அசோகா

நோனி மரம்

மொரின்டா சிட்ரிபோலியா

தேன் பழ மரம்

முன்டன்ஜியா காலபுரா

அத்தி மரம்

பைகஸ் குளோமரேட்டா

தங்க நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அவலானிடே

ஜாவா ராணி

கேசியா ஜவானிக்கா

வெள்ளி வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அர்ஜென்டியா

நிங்கள்

பெலிசியம் டெசிபியன்ஸ்

சிவப்பு கொண்ணை மரம்

கேசியா மார்ஜினேட்டா