பின்னூட்டம்
 
நெல்ரை

அக்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலிஸ்

பீனாரி மரம்

அய்லாந்தஸ் எக்செல்சா

காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

ஏழிலைப்பாலை

அல்ஸ்டோனியா ஸ்கோலாரிஸ்

கடம்பா

நியோலமார்கியா கடம்பா

பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

வேப்ப மரம்

அசாடிராக்டா இண்டிகா

பரசு மரம்

பியூடியா மோனோஸ்பெர்மா

சென்னா

கேசியா சையாமியா

ஈட்டி மரம்

டால்பெர்ஜியா லாட்டிஃபோலியா

சிசு மரம்

டால்பெர்ஜியா சிசு

தைல மரம்

யூகலிப்டஸ் குளோபுலஸ்

குமிழ்

மெலினா அர்போரியா

சில்வர் ஓக்

கிரிவில்லியா ரொபஸ்டா

ஆச்சா மரம்

ஹார்டுவிக்கியா பைனேட்டா

கடுகாய்

டெர்மினேலியா செபுலா

மலைவேம்பு

மீலியா டூபியா

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

செஞ்சந்தனம்

டீரோகார்பஸ் சண்டாலினஸ்

இளஞ்சிவப்பு நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா ரோசியா

நாவல்

சைசிஜியம் குமினி

புளிய மரம்.

டேமரிண்டஸ் இண்டிகா

தேக்கு

டெக்டோனா கிராண்டிஸ்

பூவரச மரம்

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா

சந்தன வேம்பு மரம்

டூனா சிலியேட்டா

கரும் பொரசு, பொரசு, முதிரை, புருஷ்

குளோரோசைலான் ஸ்வீட்டீனியா

கருங்காலி

அகேசியா கேட்டச்சு

பரம்பை மரம்

அகேசியா பெருஜினியா

வெள்வேல் மரம்

அக்கேசியா லூக்கோபுளோயா

கருவேல மரம்

அக்கேசியா நைலோடிகா

இருள் மரம்

சைலியா சைலோகார்பா

கோந்து தரும் வேல மரம்

அகேசியா சினேகல்

சிவப்பு குமிழ்மணி மரம்

அடினேன்திரா பவோனினா

துறிஞ்சி மரம்

அல்பைசியா அமாரா

வாகை

அல்பைசியா லெபக்

வெக்காளி மரம்

அனோஜிசிஸ் லாட்டிபோலியா

அலிஞ்சி மரம்.

அலாஜ்ஜியம் சால்விபோலியம்

கருவாகை

அல்பைசியா ஓடோரட்டிசீமா

மந்தாரை

பாகுனியா பர்பூரியா

முள்இலவம் பஞ்சுமரம்

பாம்பக்ஸ் சீபா

ஆச்சா மரம்

பாகுனியா ரெசிமோசா

புன்னை

கேலோபில்லம் இனோபில்லம்

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

ஆல மரம்

பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்

வெள்ளை கொங்கு மரம்.

ஹோப்பியா பார்விபுளோரா

காயா மரம்

காயா செனிகாலென்சிஸ்

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

மாமரம்

மாஞ்சிபெர்ரா இண்டிகா

நாங்கு மரம்

மெசுவா பெர்ரா

செண்பகம்

மைகிலியா சம்பகா

மகிழ மரம்

மைமூசூப்ஸ் எலஞ்சி

நீர் கடம்ப மரம்

மித்ரகைனா பார்விபுளோரா

கொய்யா மரம்

சிடியம் குஜாவா

வேங்கை

டிரோகார்பஸ் மார்சுபியம்

செந்தணக்கு

ஸ்டெர்குளியா யுரன்ஸ்

எட்டி மரம்

ஸ்டிரிக்னஸ் நக்ஸ்வாமிகா

குதிரை பிடுக்கு மரம்

ஸ்டெர்குலியா ஃபோடிடா

சிறிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மகோகனி

பெரிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மாக்ரோபைல்லா

வெள்ளை மருது

டெர்மினேலியா அர்ஜுனா

தான்றிக்காய்

டெர்மினேலியா பெல்லரிக்கா

நாட்டுவடுமை, அந்தமான் பாதாம்

டெர்மினேலியா கடப்பா

பூ மருது

டெர்மினேலியா பேனிகுளேட்டா

வெப்பாலை

ரைட்டியா டிங்டோரியா

சந்தன மரம்

சான்டாலம் ஆல்பம்

கொண்ட வாகை

அல்பைசியா புரோசிரா

மட்டிப்பல் மரம்

அய்லாந்தஸ் டிரைபைசா

பாரா ரப்பர் மரம்

ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்

கரு மருது

டெர்மினேலியா எலிப்டிகா

தங்க நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அவலானிடே

வெள்ளி வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அர்ஜென்டியா

அயனிபலா

அர்டோகார்பஸ் ஹிர்சூட்டஸ்

பெருங்கொன்றை மரம்.

பெல்டோப்போரம் டிரோகார்ப்பம்