பின்னூட்டம்
 
காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

வேப்ப மரம்

அசாடிராக்டா இண்டிகா

சரக்கொண்றை

கேசியா பிஸ்டுலா

சென்னா

கேசியா சையாமியா

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

மலைவேம்பு

மீலியா டூபியா

புளிய மரம்.

டேமரிண்டஸ் இண்டிகா

சிவப்பு குமிழ்மணி மரம்

அடினேன்திரா பவோனினா

துறிஞ்சி மரம்

அல்பைசியா அமாரா

வாகை

அல்பைசியா லெபக்

கருவாகை

அல்பைசியா ஓடோரட்டிசீமா

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

ஆல மரம்

பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்

ரப்பர் மரம்.

பைகஸ் எலாஸ்டிகா

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

நெட்டிலிங்க மரம்

பாலியால்தியா லாங்கிபோலியா

சிறிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மகோகனி

பெரிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மாக்ரோபைல்லா

பெரிய முள் மூங்கில்

பேம்பூசா பேம்பூஸ்

வில்வம்

ஏகில் மார்மிலஸ்

கொண்ட வாகை

அல்பைசியா புரோசிரா

முராங் மூங்கில்

பேம்பூசா நுடன்ஸ்

பொன் மூங்கில்

பேம்பூசா வல்காரிஸ்

கல்மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஸ்ட்ரிக்டஸ்

டாமா மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஹேமல்டோனி

அசோக மரம்

சரக்கா அசோகா

அத்தி மரம்

பைகஸ் குளோமரேட்டா

பூத மூங்கில்

பேம்பூசா அஸ்பர்