பின்னூட்டம்
 
நெல்ரை

அக்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலிஸ்

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

தைல மரம்

யூகாலிப்டஸ் டெரிட்டிகார்னிஸ்

தைல மரம்

யூகலிப்டஸ் குளோபுலஸ்

சில்வர் ஓக்

கிரிவில்லியா ரொபஸ்டா

பூவரச மரம்

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா