பின்னூட்டம்
 
கடம்பா

நியோலமார்கியா கடம்பா

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

தைல மரம்

யூகாலிப்டஸ் டெரிட்டிகார்னிஸ்

சில்வர் ஓக்

கிரிவில்லியா ரொபஸ்டா

மட்டிப்பல் மரம்

அய்லாந்தஸ் டிரைபைசா