பின்னூட்டம்
 
பீனாரி மரம்

அய்லாந்தஸ் எக்செல்சா

ஏழிலைப்பாலை

அல்ஸ்டோனியா ஸ்கோலாரிஸ்

சரக்கொண்றை

கேசியா பிஸ்டுலா

சென்னா

கேசியா சையாமியா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

ஈட்டி மரம்

டால்பெர்ஜியா லாட்டிஃபோலியா

தைல மரம்

யூகலிப்டஸ் குளோபுலஸ்

நீல சம்பங்கி மரம்

புளுமெரியா ரூப்ரா

சம்பங்கி மரம்

புளுமெரியா ஆல்பா

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

சிவப்பு குமிழ்மணி மரம்

அடினேன்திரா பவோனினா

மந்தாரை

பாகுனியா பர்பூரியா

ஆச்சா மரம்

பாகுனியா ரெசிமோசா

மயில் கொண்றை மரம்.

டெலானிக்ஸ் ரீஜியா

ஆல மரம்

பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்

ஆயா மரம்

ஹோலோப்டீலியா இன்டகிரிபோலியா

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

கொடுக்காபுளி

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

நெட்டிலிங்க மரம்

பாலியால்தியா லாங்கிபோலியா

நாட்டுவடுமை, அந்தமான் பாதாம்

டெர்மினேலியா கடப்பா

சப்போட்டா

மணில்காரா சப்போட்டா

காட்டு வேம்பு மரம்

மீளியா அசாடிராக்

மட்டிப்பல் மரம்

அய்லாந்தஸ் டிரைபைசா

பட்டாடி

ஸ்பாதோடியா கேம்பனுலேட்டா

தேன் பழ மரம்

முன்டன்ஜியா காலபுரா

நிங்கள்

பெலிசியம் டெசிபியன்ஸ்

பெருங்கொன்றை மரம்.

பெல்டோப்போரம் டிரோகார்ப்பம்