பின்னூட்டம்
 
நெல்ரை

அக்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலிஸ்

பீனாரி மரம்

அய்லாந்தஸ் எக்செல்சா

காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

கடம்பா

நியோலமார்கியா கடம்பா

வேப்ப மரம்

அசாடிராக்டா இண்டிகா

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

மட்டிப்பல் மரம்

அய்லாந்தஸ் டிரைபைசா