பின்னூட்டம்
 
கடம்பா

நியோலமார்கியா கடம்பா

நாகலிங்க மரம்.

கவ்ரேபிட்டா குயினென்சிஸ்

பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

பரசு மரம்

பியூடியா மோனோஸ்பெர்மா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

நாவல்

சைசிஜியம் குமினி

பரம்பை மரம்

அகேசியா பெருஜினியா

ஆச்சா மரம்

பாகுனியா ரெசிமோசா

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

ஆல மரம்

பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

எட்டி மரம்

ஸ்டிரிக்னஸ் நக்ஸ்வாமிகா

வெள்ளை மருது

டெர்மினேலியா அர்ஜுனா

சந்தன மரம்

சான்டாலம் ஆல்பம்

வில்வம்

ஏகில் மார்மிலஸ்

டான்னர்ஸ் காஸியா, மாத்தரா தேயிலை மரம்

சென்னா ஆரிகிகுட்டா

நெல்லி மரம்

பில்லாந்தஸ் எம்பிலிக்கா

அத்தி மரம்

பைகஸ் குளோமரேட்டா

மஞ்ச பவள மரம்

நிக்டாந்தஸ் ஆர்போர்-டிரிஸ்டிஸ்