பின்னூட்டம்
 
பாரா ரப்பர் மரம்

ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்