பின்னூட்டம்
 
பீனாரி மரம்

அய்லாந்தஸ் எக்செல்சா

காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

தைல மரம்

யூகாலிப்டஸ் டெரிட்டிகார்னிஸ்

தைல மரம்

யூகலிப்டஸ் குளோபுலஸ்

மலைவேம்பு

மீலியா டூபியா

பெரிய முள் மூங்கில்

பேம்பூசா பேம்பூஸ்

முராங் மூங்கில்

பேம்பூசா நுடன்ஸ்

பொன் மூங்கில்

பேம்பூசா வல்காரிஸ்

கல்மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஸ்ட்ரிக்டஸ்

டாமா மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஹேமல்டோனி

பூத மூங்கில்

பேம்பூசா அஸ்பர்