பின்னூட்டம்
 
காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

ஏழிலைப்பாலை

அல்ஸ்டோனியா ஸ்கோலாரிஸ்

கடம்பா

நியோலமார்கியா கடம்பா

பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

சரக்கொண்றை

கேசியா பிஸ்டுலா

சென்னா

கேசியா சையாமியா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

ஈட்டி மரம்

டால்பெர்ஜியா லாட்டிஃபோலியா

சிசு மரம்

டால்பெர்ஜியா சிசு

கடுகாய்

டெர்மினேலியா செபுலா

கறிவேப்பிலை

முராயா கொயின்ஜி

செஞ்சந்தனம்

டீரோகார்பஸ் சண்டாலினஸ்

நாவல்

சைசிஜியம் குமினி

கரும் பொரசு, பொரசு, முதிரை, புருஷ்

குளோரோசைலான் ஸ்வீட்டீனியா

காட்டு இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் நுமுலேரியா

இருள் மரம்

சைலியா சைலோகார்பா

துறிஞ்சி மரம்

அல்பைசியா அமாரா

வாகை

அல்பைசியா லெபக்

சீதாபழம்

அனோனா ஸ்கோமோசா

அச்சி நரிவிழி

கார்டியா செபஸ்டியானா

முந்திரி

அனகார்டியம் ஆக்சிடென்டேல்

அலிஞ்சி மரம்.

அலாஜ்ஜியம் சால்விபோலியம்

மந்தாரை

பாகுனியா பர்பூரியா

சில வாகை மரம்.

போஸ்வாலியா செரேட்டா

பனை மரம்

போராசஸ் பிளாபெல்லிபெர்

வருக மஞ்சள், மந்திர வஞ்சி

பிக்சா ஒரலான

ஆச்சா மரம்

பாகுனியா ரெசிமோசா

மாவிலங்காய் மரம்

கிரிட்டிவா ரிலிஜியோசா

பதிமுகம்

சிசால்பினியா சப்பன்

இலவம்பஞ்சு

சீபா பென்டேன்ட்ரா

இலவங்க மரம்.

சின்னமம் சைலானிக்கம்

மயில் கொண்றை மரம்.

டெலானிக்ஸ் ரீஜியா

வாத நாராயண மரம்.

டெலானிக்ஸ் எலேட்டே

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

ஆல மரம்

பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்

ஆயா மரம்

ஹோலோப்டீலியா இன்டகிரிபோலியா

மனக்கடப்பு

அல்டினா கார்டிபோலியா

கதலி

லகர்ஸ்டிரோமியா ஸ்பீசியோசா

உத்தி மரம்

லேனியா கோரமென்டலிக்கா

விளா மரம்

லிமோனியா அசிடிசீமா

மாமரம்

மாஞ்சிபெர்ரா இண்டிகா

நாங்கு மரம்

மெசுவா பெர்ரா

செண்பகம்

மைகிலியா சம்பகா

மகிழ மரம்

மைமூசூப்ஸ் எலஞ்சி

நீர் கடம்ப மரம்

மித்ரகைனா பார்விபுளோரா

கொடுக்காபுளி

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

கொய்யா மரம்

சிடியம் குஜாவா

வேங்கை

டிரோகார்பஸ் மார்சுபியம்

கும்பதிரை

ஸ்கிளிச்சரா ஒலியோசா

செந்தணக்கு

ஸ்டெர்குளியா யுரன்ஸ்

குதிரை பிடுக்கு மரம்

ஸ்டெர்குலியா ஃபோடிடா

சிறிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மகோகனி

பெரிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மாக்ரோபைல்லா

மஞ்சரளி

டெக்கோமா ஸ்டேன்ஸ்

வெள்ளை மருது

டெர்மினேலியா அர்ஜுனா

தான்றிக்காய்

டெர்மினேலியா பெல்லரிக்கா

நாட்டுவடுமை, அந்தமான் பாதாம்

டெர்மினேலியா கடப்பா

நொச்சி மரம்

வைடெக்ஸ் நெகுண்டோ

வெப்பாலை

ரைட்டியா டிங்டோரியா

இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் மருடியானா

சந்தன மரம்

சான்டாலம் ஆல்பம்

வில்வம்

ஏகில் மார்மிலஸ்

கரண்டை

கார்சியா காரந்தாஸ்

டான்னர்ஸ் காஸியா, மாத்தரா தேயிலை மரம்

சென்னா ஆரிகிகுட்டா

எலுமிச்சை

சிட்ரஸ் எலுமிச்சை

டெண்டு இலைகள், கொரோமாண்டல் எபனி

டயோஸ்பிரோஸ் மெலனோக்ஸிலான்

மல்பெரி

மோரஸ் ஆல்பா

முருங்க மரம்

மொரிங்கா ஒலிபெரா

பூவங்கொட்டை மரம்

சாப்பின்டஸ் எமர்ஜினேட்டஸ்

நெல்லி மரம்

பில்லாந்தஸ் எம்பிலிக்கா

நோனி மரம்

மொரின்டா சிட்ரிபோலியா

தேன் பழ மரம்

முன்டன்ஜியா காலபுரா

அத்தி மரம்

பைகஸ் குளோமரேட்டா

அயனிபலா

அர்டோகார்பஸ் ஹிர்சூட்டஸ்