பின்னூட்டம்
 
பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

சரக்கொண்றை

கேசியா பிஸ்டுலா

பரம்பை மரம்

அகேசியா பெருஜினியா

கருவேல மரம்

அக்கேசியா நைலோடிகா

மயில் கொண்றை மரம்.

டெலானிக்ஸ் ரீஜியா

வாத நாராயண மரம்.

டெலானிக்ஸ் எலேட்டே

பெருங்கொன்றை மரம்.

பெல்டோப்போரம் டிரோகார்ப்பம்