பின்னூட்டம்
 
பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

தென்னை மரம்

கோக்கஸ் நுசிபெரா

கடுகாய்

டெர்மினேலியா செபுலா

நாவல்

சைசிஜியம் குமினி

புளிய மரம்.

டேமரிண்டஸ் இண்டிகா

காட்டு இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் நுமுலேரியா

பாக்கு மரம்.

அரிக்கா கேட்டச்சு

சீதாபழம்

அனோனா ஸ்கோமோசா

முந்திரி

அனகார்டியம் ஆக்சிடென்டேல்

பனை மரம்

போராசஸ் பிளாபெல்லிபெர்

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

விளா மரம்

லிமோனியா அசிடிசீமா

மாமரம்

மாஞ்சிபெர்ரா இண்டிகா

மகிழ மரம்

மைமூசூப்ஸ் எலஞ்சி

கொடுக்காபுளி

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

கொய்யா மரம்

சிடியம் குஜாவா

கும்பதிரை

ஸ்கிளிச்சரா ஒலியோசா

இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் மருடியானா

கெக்கோ மரம்.

தியோபுரோமா கெக்கோ

வில்வம்

ஏகில் மார்மிலஸ்

கரண்டை

கார்சியா காரந்தாஸ்

எலுமிச்சை

சிட்ரஸ் எலுமிச்சை

சப்போட்டா

மணில்காரா சப்போட்டா

பேரிக்காய்

பைரஸ் பம்யூனிஸ்

ஜாதிக்காய்

மிர்ஸ்டிகா பிராகரென்ஸ்

மல்பெரி

மோரஸ் ஆல்பா

முருங்க மரம்

மொரிங்கா ஒலிபெரா

நெல்லி மரம்

பில்லாந்தஸ் எம்பிலிக்கா

பாமாயில் பனை மரம்

எலியிஸ் குயினென்சிஸ்

தேன் பழ மரம்

முன்டன்ஜியா காலபுரா

அத்தி மரம்

பைகஸ் குளோமரேட்டா

காப்பி மரம்

காஃபியா அராபிக்கா

அயனிபலா

அர்டோகார்பஸ் ஹிர்சூட்டஸ்