பின்னூட்டம்
 
காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

தைல மரம்

யூகாலிப்டஸ் டெரிட்டிகார்னிஸ்

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

கருங்காலி

அகேசியா கேட்டச்சு

காட்டு இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் நுமுலேரியா

கருவேல மரம்

அக்கேசியா நைலோடிகா

இருள் மரம்

சைலியா சைலோகார்பா

கோந்து தரும் வேல மரம்

அகேசியா சினேகல்

பனை மரம்

போராசஸ் பிளாபெல்லிபெர்

புன்னை

கேலோபில்லம் இனோபில்லம்

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

வெள்ளை கொங்கு மரம்.

ஹோப்பியா பார்விபுளோரா

ஆயா மரம்

ஹோலோப்டீலியா இன்டகிரிபோலியா

காயா மரம்

காயா செனிகாலென்சிஸ்

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

நாங்கு மரம்

மெசுவா பெர்ரா

செண்பகம்

மைகிலியா சம்பகா

மகிழ மரம்

மைமூசூப்ஸ் எலஞ்சி

கொடுக்காபுளி

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

கொய்யா மரம்

சிடியம் குஜாவா

குதிரை பிடுக்கு மரம்

ஸ்டெர்குலியா ஃபோடிடா

சிறிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மகோகனி

பெரிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மாக்ரோபைல்லா

தான்றிக்காய்

டெர்மினேலியா பெல்லரிக்கா

நாட்டுவடுமை, அந்தமான் பாதாம்

டெர்மினேலியா கடப்பா

நொச்சி மரம்

வைடெக்ஸ் நெகுண்டோ

இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் மருடியானா

பூவங்கொட்டை மரம்

சாப்பின்டஸ் எமர்ஜினேட்டஸ்