பின்னூட்டம்
 
பரசு மரம்

பியூடியா மோனோஸ்பெர்மா

சிசு மரம்

டால்பெர்ஜியா சிசு

முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா இண்டிகா

தைல மரம்

யூகலிப்டஸ் குளோபுலஸ்

சீமை அகத்தி

கிளைரிசிடியா செபியம்

ஆச்சா மரம்

ஹார்டுவிக்கியா பைனேட்டா

சுபாபுல்

லியுசியானா லுக்கோசெபாலா

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

அகத்தி மரம்

செஸ்பேனியா கிராண்டிபுளோரா

நாவல்

சைசிஜியம் குமினி

பூவரச மரம்

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா

கருங்காலி

அகேசியா கேட்டச்சு

வெள்வேல் மரம்

அக்கேசியா லூக்கோபுளோயா

கருவேல மரம்

அக்கேசியா நைலோடிகா

கோந்து தரும் வேல மரம்

அகேசியா சினேகல்

துறிஞ்சி மரம்

அல்பைசியா அமாரா

வாகை

அல்பைசியா லெபக்

வாத நாராயண மரம்.

டெலானிக்ஸ் எலேட்டே

கொடுக்காபுளி

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

கும்பதிரை

ஸ்கிளிச்சரா ஒலியோசா

மஞ்சரளி

டெக்கோமா ஸ்டேன்ஸ்

இந்திய முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா வேரிகேட்டா

நெல்லி மரம்

பில்லாந்தஸ் எம்பிலிக்கா