பின்னூட்டம்
 
தென்னை மரம்

கோக்கஸ் நுசிபெரா

முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா இண்டிகா

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

பூவரச மரம்

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா

வெள்வேல் மரம்

அக்கேசியா லூக்கோபுளோயா

பனை மரம்

போராசஸ் பிளாபெல்லிபெர்

முள்இலவம் பஞ்சுமரம்

பாம்பக்ஸ் சீபா

வருக மஞ்சள், மந்திர வஞ்சி

பிக்சா ஒரலான

இலவம்பஞ்சு

சீபா பென்டேன்ட்ரா

செந்நங்கி

லகர்ஸ்டிரோமியா பார்விபுளோரா

செந்தணக்கு

ஸ்டெர்குளியா யுரன்ஸ்

குதிரை பிடுக்கு மரம்

ஸ்டெர்குலியா ஃபோடிடா

வெப்பாலை

ரைட்டியா டிங்டோரியா

இந்திய முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா வேரிகேட்டா