பின்னூட்டம்
 
பெரிய முள் மூங்கில்

பேம்பூசா பேம்பூஸ்

முராங் மூங்கில்

பேம்பூசா நுடன்ஸ்

பொன் மூங்கில்

பேம்பூசா வல்காரிஸ்

கல்மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஸ்ட்ரிக்டஸ்

டாமா மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஹேமல்டோனி

பூத மூங்கில்

பேம்பூசா அஸ்பர்