பின்னூட்டம்
 
நாகலிங்க மரம்.

கவ்ரேபிட்டா குயினென்சிஸ்

நீல சம்பங்கி மரம்

புளுமெரியா ரூப்ரா

சம்பங்கி மரம்

புளுமெரியா ஆல்பா

கறிவேப்பிலை

முராயா கொயின்ஜி

இலவங்க மரம்.

சின்னமம் சைலானிக்கம்

செண்பகம்

மைகிலியா சம்பகா

சந்தன மரம்

சான்டாலம் ஆல்பம்

காட்டு வேம்பு மரம்

மீளியா அசாடிராக்

ஜாதிக்காய்

மிர்ஸ்டிகா பிராகரென்ஸ்

மஞ்ச பவள மரம்

நிக்டாந்தஸ் ஆர்போர்-டிரிஸ்டிஸ்