பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

மஞ்ச பவள மரம்


அறிவியல் பெயர் :

நிக்டாந்தஸ் ஆர்போர்-டிரிஸ்டிஸ்

பொதுப்பண்பு :

 • சராசரி அளவுடைய பெரிய அகன்ற கிளைகளையுடைய சிறிய மரமாகும். இதன் சராசரி உயரம் 10 மீ ஆகும்.
 • இதன் மலர்கள் வெண்மை நிறமாகவும் மத்தியில் இளஞ்சிவப்பு நிறமுடையது மற்றும் மணம் கமலக்கூடியது. மலர்கள் 8 புல்லி இதல்களை கொண்டது.
 • 2 செ.மீ நீளமுடைய இதய வடிவிலான காய்களை கொண்டது. காய்கள் இரண்டு பகுதிகளை கொண்ட கேப்சியூல் வகையை சேர்ந்தது.
 • இதன் பட்டை கிளைக்கோசைடு என்ற தீங்கு விளைவிக்கும் ஆல்கலாய்டை கொண்டுள்ளது. எனவே கால்நடைகள் மற்றும் மனிதர்கள் உண்ண ஏற்றதல்ல.

பரவல் :

 • இந்தியாவை தாயகமாக கொண்ட மரமாகும்.

வாழிடம் :

500 மீ குறைவான கடல்மட்ட உயரம் கொண்ட நீர் ஓடும் பகுதிகளின் ஓரங்களில் அதிகம் வளரும் தன்மை கொண்டது.

மண் :

நல்ல நீர் தேங்காத தன்மை கொண்ட வளமான மண்ணில் நன்கு வளரும் தன்மை கெண்டது.

கடல் மட்டத்தில் வளரக்கூடிய உயரம் :

1500 மீ வரை வளரக்கூடியது.

மலையளவு :

சராசரி மழைப்பொழிவு உள்ள இடங்களில் வளரும் தன்மை கொண்டது.

வெப்பநிலை :

12 - 18 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வரை வளரக்கூடியது.

நிலப்பரப்பு :

சமவெளி மற்றும் மலைப்பாங்கான நிலப்பகுதிகளில் வளரக்கூடியது.

மரப்பண்பு :

 • நிழலை தாங்கி வளரும் தன்மையுடையது.

வளரியல்பு :

இலையுதிர் மரம்.

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


 • சாதகமான சூழ்நிலையில் விதைகள் மூலமாக இனப்பெருக்கமடையக்கூடியது.

 • நேரடி விகைள் விதைப்பு மூலமாகவும் மற்றும் நாற்றங்கால் நாற்று வளர்ப்பு முறை மூலமாகவும் வளர்க்கப்பட்டு நடப்படுகிறது.

 • பழுத்த நெற்றானது மார்ச் - ஏப்ரல் மாத கால இடைவெளியில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
 • நெற்றானது வெயிலில் உலர்த்தப்படுகிறது.
 • உலர்த்தப்பட்ட விதைகள் பாலித்தீன் பைகளில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது.

 • கொதிக்கவைக்கப்பட்ட இறக்கப்பட்ட நீரில் 24 மணி நேரம் ஊர வைத்து விதை நேர்த்தி செய்யப்படுகிறது.

 • விதைகள் நேரடியாக வளர்ஊடகம் இடப்பட்ட பாலித்தீன் பை அல்லது ரூட் டிரெயினரில் விதைக்கப்படுகிறது.
 • புதிதாக சேகரிக்கப்பட்ட விதைகள் 80 சதவிகிதம் முளைக்கக்கூடியது. இவ்விதைகள் 8 – 15 நாட்களில் முளைக்க துவங்குகிறது.
 • 7 மாதமான நாற்றுகள் அல்லது 8 – 10 செ.மீ உயரம் வளர்ந்த நாற்றுகள் நடவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

 • மழை பருவ காலத்தில் நடவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • குழியின் அளவு 30 செ.மீ3 என இருக்க வேண்டும்.
 • குழிகள் வெயிலில் உலர்த்துவதற்காக நடவிற்கு முன்பே எடுக்கப்படுகிறது.
 • அலங்கார மரமென்பதால் மரங்களுக்கிடையயேயான இடைவெளியானது 10 x 10 மீ என இருக்க வேண்டும்.

 • நடப்பட்டதிலிருந்து 2 வருடத்திற்கு களையெடுத்தல் அவசியமாகும்.

முக்கிய பயன்கள் :

 • இதன் சிவப்பு கலந்த மஞ்சள் நிறமுடைய பூக்கள் உணவுப்பொருட்களுக்கு நிறமூட்ட பயன்படுகிறது.
 • இதன் இலைகள் மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • பட்டு இழைகளுக்கு நிறமூட்ட பூக்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இதன் பட்டையிலிருந்து டானின் எடுக்கப்படுகிறது.
 • இதன் மரம் மரப்பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
 • மரம் எரிபொருளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இம்மரம் வரப்போரங்களிலும் நட்டு வளர்க்கப்படுகிறது.