பின்னூட்டம்
 


படங்கள்
விளக்கம்

டெண்டு இலைகள், கொரோமாண்டல் எபனி


அறிவியல் பெயர் :

டயோஸ்பிரோஸ் மெலனோக்ஸிலான்

தோட்டக்கலை வழிகாட்டுதல்கள்


பெருந்தோட்ட தொழில் நுட்பம் :

Farming Irrigation :

  • It requires life saving watering in the first year during winter and summer.
  • Irrigation improves the plant growth, flowering and fruiting in citrus.
  • It also reduces the fruit crops and increases the fruit size.
  • Under unirrigated condition chances of damage to spring blossom is high and the next crop maturing in October-November may be heavier.

Major pests are indicated below:

  • Trioza obsoleta feeds on the sap and forms rough reddish-yellow galls on the leaves.
  • Among the defoliators are Euthalia laudabilis, E. nais, Lamida carbonifera and Miresa albipunctata.
  • The larvae of Plocaederus ferrugineus bore between the bark and the sapwood.
  • The fungus Stereum lobatum causes white spongy rot in felled timber while Cercospora kaki causes leaf spot.