உயிருடன் உள்ள மரத்தின் கன அளவை கணக்கிடுதல்

வெட்ட பட்ட மரத்தின் கன அளவை கணக்கிடுதல்