பின்னூட்டம்
 
நெல்ரை

அக்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலிஸ்

பீனாரி மரம்

அய்லாந்தஸ் எக்செல்சா

ஏழிலைப்பாலை

அல்ஸ்டோனியா ஸ்கோலாரிஸ்

கடம்பா

நியோலமார்கியா கடம்பா

பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

பரசு மரம்

பியூடியா மோனோஸ்பெர்மா

சரக்கொண்றை

கேசியா பிஸ்டுலா

சென்னா

கேசியா சையாமியா

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

தென்னை மரம்

கோக்கஸ் நுசிபெரா

ஈட்டி மரம்

டால்பெர்ஜியா லாட்டிஃபோலியா

முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா இண்டிகா

தைல மரம்

யூகாலிப்டஸ் டெரிட்டிகார்னிஸ்

தைல மரம்

யூகலிப்டஸ் குளோபுலஸ்

சீமை அகத்தி

கிளைரிசிடியா செபியம்

குமிழ்

மெலினா அர்போரியா

ஆச்சா மரம்

ஹார்டுவிக்கியா பைனேட்டா

கறிவேப்பிலை

முராயா கொயின்ஜி

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

புளிய மரம்.

டேமரிண்டஸ் இண்டிகா

பூவரச மரம்

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா

கருங்காலி

அகேசியா கேட்டச்சு

பரம்பை மரம்

அகேசியா பெருஜினியா

வெள்வேல் மரம்

அக்கேசியா லூக்கோபுளோயா

கருவேல மரம்

அக்கேசியா நைலோடிகா

துறிஞ்சி மரம்

அல்பைசியா அமாரா

வாகை

அல்பைசியா லெபக்

அச்சி நரிவிழி

கார்டியா செபஸ்டியானா

வெக்காளி மரம்

அனோஜிசிஸ் லாட்டிபோலியா

அலிஞ்சி மரம்.

அலாஜ்ஜியம் சால்விபோலியம்

கருவாகை

அல்பைசியா ஓடோரட்டிசீமா

பனை மரம்

போராசஸ் பிளாபெல்லிபெர்

முள்இலவம் பஞ்சுமரம்

பாம்பக்ஸ் சீபா

மாவிலங்காய் மரம்

கிரிட்டிவா ரிலிஜியோசா

மயில் கொண்றை மரம்.

டெலானிக்ஸ் ரீஜியா

வாத நாராயண மரம்.

டெலானிக்ஸ் எலேட்டே

ஆயா மரம்

ஹோலோப்டீலியா இன்டகிரிபோலியா

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

மாமரம்

மாஞ்சிபெர்ரா இண்டிகா

நெட்டிலிங்க மரம்

பாலியால்தியா லாங்கிபோலியா

மஞ்சரளி

டெக்கோமா ஸ்டேன்ஸ்

நொச்சி மரம்

வைடெக்ஸ் நெகுண்டோ

வெப்பாலை

ரைட்டியா டிங்டோரியா

வில்வம்

ஏகில் மார்மிலஸ்

கொண்ட வாகை

அல்பைசியா புரோசிரா

முராங் மூங்கில்

பேம்பூசா நுடன்ஸ்

பொன் மூங்கில்

பேம்பூசா வல்காரிஸ்

கரண்டை

கார்சியா காரந்தாஸ்

டான்னர்ஸ் காஸியா, மாத்தரா தேயிலை மரம்

சென்னா ஆரிகிகுட்டா

எலுமிச்சை

சிட்ரஸ் எலுமிச்சை

கல்மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஸ்ட்ரிக்டஸ்

டெண்டு இலைகள், கொரோமாண்டல் எபனி

டயோஸ்பிரோஸ் மெலனோக்ஸிலான்

இந்திய முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா வேரிகேட்டா

சப்போட்டா

மணில்காரா சப்போட்டா

காட்டு வேம்பு மரம்

மீளியா அசாடிராக்

தூங்கு மூஞ்சி மரம்

சாமானியா சாமன்

மட்டிப்பல் மரம்

அய்லாந்தஸ் டிரைபைசா

மல்பெரி

மோரஸ் ஆல்பா

முருங்க மரம்

மொரிங்கா ஒலிபெரா

பாமாயில் பனை மரம்

எலியிஸ் குயினென்சிஸ்

நோனி மரம்

மொரின்டா சிட்ரிபோலியா

ஜாவா ராணி

கேசியா ஜவானிக்கா

நிங்கள்

பெலிசியம் டெசிபியன்ஸ்

சிவப்பு கொண்ணை மரம்

கேசியா மார்ஜினேட்டா