பின்னூட்டம்
 
நெல்ரை

அக்ரோகார்பஸ் பிராக்சினிபோலிஸ்

காட்டுமரம்

அல்பைசியா பால்கட்டேரியா

ஏழிலைப்பாலை

அல்ஸ்டோனியா ஸ்கோலாரிஸ்

பலா மரம்

அர்டோகார்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ்

பரசு மரம்

பியூடியா மோனோஸ்பெர்மா

சரக்கொண்றை

கேசியா பிஸ்டுலா

சென்னா

கேசியா சையாமியா

சவுக்கு மரம்

கேசுரினா யூக்கிசிட்டிபோலியா

அரச மரம்

பைகஸ் ரிலிஜியோசா

சவுக்கு மரம்.

கேசுரினா ஜுங்குனியானா

தென்னை மரம்

கோக்கஸ் நுசிபெரா

முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா இண்டிகா

தைல மரம்

யூகலிப்டஸ் குளோபுலஸ்

சீமை அகத்தி

கிளைரிசிடியா செபியம்

குமிழ்

மெலினா அர்போரியா

சுபாபுல்

லியுசியானா லுக்கோசெபாலா

கடுகாய்

டெர்மினேலியா செபுலா

கறிவேப்பிலை

முராயா கொயின்ஜி

புங்க மரம்

மில்லேட்டியா பின்னேட்டா

இளஞ்சிவப்பு நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா ரோசியா

அகத்தி மரம்

செஸ்பேனியா கிராண்டிபுளோரா

நாவல்

சைசிஜியம் குமினி

புளிய மரம்.

டேமரிண்டஸ் இண்டிகா

தேக்கு

டெக்டோனா கிராண்டிஸ்

பூவரச மரம்

தெஸ்பீசியா பாபுல்னியா

சந்தன வேம்பு மரம்

டூனா சிலியேட்டா

கரும் பொரசு, பொரசு, முதிரை, புருஷ்

குளோரோசைலான் ஸ்வீட்டீனியா

கருங்காலி

அகேசியா கேட்டச்சு

காட்டு இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் நுமுலேரியா

சிவப்பு குமிழ்மணி மரம்

அடினேன்திரா பவோனினா

வாகை

அல்பைசியா லெபக்

சீதாபழம்

அனோனா ஸ்கோமோசா

மந்தாரை

பாகுனியா பர்பூரியா

வருக மஞ்சள், மந்திர வஞ்சி

பிக்சா ஒரலான

ஆச்சா மரம்

பாகுனியா ரெசிமோசா

பதிமுகம்

சிசால்பினியா சப்பன்

புன்னை

கேலோபில்லம் இனோபில்லம்

இலவம்பஞ்சு

சீபா பென்டேன்ட்ரா

இலவங்க மரம்.

சின்னமம் சைலானிக்கம்

வெள்ளை அத்தி மரம்

பைகஸ் ரெசிமோசா

ஆல மரம்

பைகஸ் பெங்காலென்சிஸ்

ரப்பர் மரம்.

பைகஸ் எலாஸ்டிகா

ஆயா மரம்

ஹோலோப்டீலியா இன்டகிரிபோலியா

மனக்கடப்பு

அல்டினா கார்டிபோலியா

காயா மரம்

காயா செனிகாலென்சிஸ்

கதலி

லகர்ஸ்டிரோமியா ஸ்பீசியோசா

செந்நங்கி

லகர்ஸ்டிரோமியா பார்விபுளோரா

இலுப்பை மரம்

பேசியா லேட்டிபோலியா

மாமரம்

மாஞ்சிபெர்ரா இண்டிகா

மகிழ மரம்

மைமூசூப்ஸ் எலஞ்சி

கொடுக்காபுளி

பித்திசெலோபியம் டுல்ஸ்

நெட்டிலிங்க மரம்

பாலியால்தியா லாங்கிபோலியா

கொய்யா மரம்

சிடியம் குஜாவா

வேங்கை

டிரோகார்பஸ் மார்சுபியம்

சிறிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மகோகனி

பெரிய இலையுடைய மகோகனி

ஸ்விடினியா மாக்ரோபைல்லா

வெள்ளை மருது

டெர்மினேலியா அர்ஜுனா

தான்றிக்காய்

டெர்மினேலியா பெல்லரிக்கா

நாட்டுவடுமை, அந்தமான் பாதாம்

டெர்மினேலியா கடப்பா

பூ மருது

டெர்மினேலியா பேனிகுளேட்டா

நொச்சி மரம்

வைடெக்ஸ் நெகுண்டோ

வெப்பாலை

ரைட்டியா டிங்டோரியா

இலந்தை மரம்

ஜிஜுபஸ் மருடியானா

கெக்கோ மரம்.

தியோபுரோமா கெக்கோ

பெரிய முள் மூங்கில்

பேம்பூசா பேம்பூஸ்

வில்வம்

ஏகில் மார்மிலஸ்

கொண்ட வாகை

அல்பைசியா புரோசிரா

பொன் மூங்கில்

பேம்பூசா வல்காரிஸ்

டான்னர்ஸ் காஸியா, மாத்தரா தேயிலை மரம்

சென்னா ஆரிகிகுட்டா

எலுமிச்சை

சிட்ரஸ் எலுமிச்சை

இந்திய முள்ளு முருங்கை

எரித்திரினா வேரிகேட்டா

சப்போட்டா

மணில்காரா சப்போட்டா

காட்டு வேம்பு மரம்

மீளியா அசாடிராக்

தூங்கு மூஞ்சி மரம்

சாமானியா சாமன்

டாமா மூங்கில்

டென்ரோகலாமஸ் ஹேமல்டோனி

ஜாதிக்காய்

மிர்ஸ்டிகா பிராகரென்ஸ்

முருங்க மரம்

மொரிங்கா ஒலிபெரா

நோனி மரம்

மொரின்டா சிட்ரிபோலியா

தேன் பழ மரம்

முன்டன்ஜியா காலபுரா

அத்தி மரம்

பைகஸ் குளோமரேட்டா

கரு மருது

டெர்மினேலியா எலிப்டிகா

தங்க நிற வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அவலானிடே

ஜாவா ராணி

கேசியா ஜவானிக்கா

வெள்ளி வசந்த ராணி மரம்

தெபுபியா அர்ஜென்டியா

நிங்கள்

பெலிசியம் டெசிபியன்ஸ்

சிவப்பு கொண்ணை மரம்

கேசியா மார்ஜினேட்டா